Dobré odpoledne, dnes je neděle 26.5.2024, svátek slaví Filip, zítra Valdemar.

Návrh na rozvod bezdětného manželství - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Rozvod bezdětného manželství - vzor, tiskopis, formulář ke stažení online zdarma

Vzor je vytvořen dle nového občanského zákoníku 2014.

 

 

 

NÁVRH NA ROZVOD MANŽELSTVÍ

 

 

Okresní soud v ......................
..........................................
.........................................

 

 

 

Navrhovatelka:    ................................, narozena ......................., bytem ....................

 

 


Druhý manžel:    ...................................., narozen ......................, bytem ..................

 

 


Návrh na rozvod manželství dle ust. § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


D v o j m o

 

                         Soudní poplatek je uhrazen vylepením kolkových známek v hodnotě 2.000,- Kč na originále tohoto návrhu     

 

 

 


Přílohy:
Kopie oddacího listu
Kolek 2000,- Kč vylepen na návrhu

 

 

I.


Naše manželství bylo uzavřeno dne ................. před ............úřadem v ............... . Oba máme českou národnost a jsme občané České republiky. U mě se jedná o manželství první, u manžela o manželství druhé, předchozí bylo rozvedeno. Naše manželství zůstalo bezdětné. Naše poslední společné bydliště je na adrese uvedené shora. 


Místní příslušnost soudu odvozujeme dle ust. § 383 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, od posledního společného bydliště.

 

Důkaz:
oddací list
výslech účastníků


 
II.


S manželem jsme se poznali na společném pracovišti. Náš přátelský vztah se během doby změnil v důvěrnou známost, která trvala asi dva roky, než jsme uzavřeli manželství. Posléze jsem se přestěhovala k manželovi do jeho bytu, který jsme celý společně zrekonstruovali.


Zpočátku bylo naše soužití spokojené, avšak po roce manželství se chování manžela změnilo. Začal chodit z práce pozdě domů nebo večer odcházel za sportem nebo s kamarády a na mne neměl čas. Často se manžel vracel domů pozdě večer a byl z něho cítit alkohol. Jeho častá konzumace alkoholických nápojů vedla ke zvýšené agresivitě vůči mé osobě, kdy mě takřka denně slovně atakoval, ponižoval v soukromí i ve společnosti a vulgárně mi nadával. Jeho psychická šikana vůči mně se stále stupňovala až svými urážkami, výhrůžkami a ponižováním ve mně doslova udupal veškeré moje sebevědomí.


Všechny moje snahy o záchranu manželství byly bezúspěšné. Navrhovala jsem mu, abychom vyhledali pomoc v některé z manželských poraden, což vždy razantně odmítl. Společnou domácnost nevedeme od měsíce ............. a intimně se nestýkáme od ............ K manželi jsem ztratila veškerý citový vztah a nevidím naději na jeho obnovu. Nemám zájem dále setrvávat v našem manželství.  


Důkaz:
výslech účastníků


III.


Naše manželství považuji za hluboce, trvale a nenapravitelně rozvrácené, jež přestavuje pouze formální svazek dvou lidí, kteří k sobě už nic necítí a intimně se nestýkají. Jakékoli obnovení manželského soužití nelze v současné době očekávat.


S ohledem na shora uvedené skutečnosti navrhuji, aby soud vydal tento


r o z s u d e k:


I.     Manželství paní ..................., rozené ....................., narozené ...................., bytem ................, a pana  .................., narozeného ................., bytem ....................., které bylo uzavřené dne ........................ před ............................ se rozvádí.


II.     Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení

 


V ............ dne ...........

 

 

............................
navrhovatelka

 

 Návrh na rozvod manželství společně s jeho přílohami je třeba soudu poslat doporučeně nebo na dodejku, abyste měli doklad o doručení. Rozhodnete-li se návrh doručit osobně, nechte si na jednom vyhotovení na podatelně potvrdit jeho přijetí. Adresu místně příslušného soudu naleznete na těchto stránkách: http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx

 


Rozvod manželství představuje nejčastější způsob zániku manželství za života manželů. Základním a jediným rozvodovým důvodem zůstává tzv. kvalifikovaný rozvrat – tedy manželství je hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno, že nelze očekávat jeho obnovení. Další podmínkou, týkající se manželů, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, je, že před rozvodem musí být upraveny v samostatném opatrvonickém řízení poměry k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu.


Nový občanský zákoník upravuje tři typy rozvodu manželství:

1)    rozvod se zjišťováním příčin rozvratu – u něhož soud zkoumá příčiny rozvratu manželství, přičemž oba manžele vyslechne. Soud zde musí mít kvalifikovaný rozvrat manželství za prokázaný. Soud se v tomto případě zabývá v odůvodnění vyhovujícího rozhodnutí o návrhu na rozvod příčinami rozvratu manželství.
Tento rozvod využijí manželé, kteří se chtějí rozvést, ale z určitých důvodů nejsou schopni či ochotni splnit předpoklady pro tzv. smluvený rozvod dle ust. § 757 NOZ.

 

2)    rozvod bez zjišťování příčin rozvratu - dohodnou-li se manželé na ukončení manželství rozvodem a splní-li zákonem stanovené podmínky, soud manželství rozvede, aniž by zjišťoval příčiny rozvratu manželství. Kvalifikovaný rozvrat manželství se u tohoto typu rozvodu předpokládá a nemusí být v řízení dokazován.
Manželé musí splnit tyto podmínky:  


a)    manželství musí trvat nejméně 1 rok a manželé spolu déle než 6 měsíců nežijí,
b)    manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, se dohodli na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a soud   dohodu schválil. Soud manželství nerozvede, dokud nerozhodne o poměrech dítěte v době po rozvodu manželství,
c)    manželé uzavřeli dohodu o úpravě svých vzájemných majetkových poměrů a svého bydlení, případně výživného pro některého z manželů pro dobu po rozvodu.

 

Samozřejmostí pro splnění těchto podmínek je, že návrh musí podat buď manželé společně, nebo se druhý manžel k návrhu připojí. Dohoda o úpravě majetkových poměrů musí být v písemné formě s úředně ověřenými podpisy.


Manželé mohou podat buď společný návrh na rozvod manželství, který podají společně v jednom podání a oba společně stíhá povinnost k zaplacení soudního poplatku za návrh na rozvod manželství ve výši 2.000,- Kč, která je uložena oběma manželům jako navrhovatelům, nebo návrh podá jeden z manželů a druhý se k takovému návrhu připojí. Manžel, který se připojí k návrhu svým jednáním, činí svým souhlasem podaný návrh v celém rozsahu nesporným.


3)    ztížený rozvod neboli rozvod s tvrdostní klauzulí (§ ust. 755 odst. 2 NOZ) – tento typ rozvodu se vyskytuje minimálně a podmínky pro jeho naplnění jsou velmi přísné. Po dobu prvních tří let odluky manželů, soud manželství nerozvede, přestože je rozvráceno jedná-li se o některý z těchto případů:


a)    byl-li rozvod v rozporu se zájmem nezletilého dítěte manželů, které nenabyl plné svéprávnosti,
b)    byl-li rozvod v rozporu se zájmem manžela, který se na rozvratu porušením manželských povinností převážně nepodílel a kterému by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma s tím, že mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství (např. vážný zdravotní stav manžela, manželka se starala o děti a o domácnost na úkor své kariéry).


Nežijí-li manželé spolu po dobu delší než tří let a je naplněn základní předpoklad – soužití manželů je hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení, soud manželství rozveden bez ohledu na existenci některého z případu tvrdostní klauzule.