Dobré odpoledne, dnes je úterý 16.4.2024, svátek slaví Irena, zítra Rudolf.

Okamžitá výpověď podaná zaměstnavatelem - vzor ke stažení

Okamžitá výpověď podaná zaměstnavatelem pro hrubé porušení pracovní kázně a povinností - vzor, tiskopis, formulář ke stažení online zdarma

 

 OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO
POMĚRU ZAMĚSTNAVATELEM
vzor


Jan Kos, dělník‑sklář,
bytem Beroun, Slezská 14

Věc: Okamžité zrušení pracovního poměru

Vážený pane,

v důsledku spáchání trestného činu krádeže, jehož jste se dopustil v souvislosti s plněním pracovních úkolů ve skladu sklářské techniky, jste byl rozsudkem Okresního soudu v Lounech ze dne 22. prosince 2013, č. j. 1 T 195/2013–53 odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání šesti měsíců nepodmíněně. ALTERNATIVNĚ (v důsledku zvlášť závažného porušení Vašich povinností, k nimž jste byl povinnen na základě pr. předpisů vztahujících se k Vámi vykonávané práci, a to tím, že jste dne 22.srpna 2007 na Vašem pracovišti pohyboval pod vlivem alkoholu, při následné dechové zkoušce Vám bylo naměřeno 2,7 promile alkoholu.)

Z těchto důvodů s Vámi okamžitě rušíme pracovní poměr podle ustanovení § 55 odst. 1 písm. a) ZP. Pracovní poměr končí dnem doručení této listiny.

V Lounech dne 1. ledna 2014

................................
ARECO, a.s.
Petr Novák, personální ředitel


Obecně o okamžitém zrušení pracovního poměru

Je o jednostranné právní jednání, které může zaměstnavatel i zaměstnanec výjimečně zrušit pracovní poměr okamžitě a jeho účinky nastávají doručením druhému účastníku v pracovněprávního vztahu.
Podstatnými náležitostmi jsou: písemnost, skutkové vymezení důvodu okamžitého zrušení, aby nebylo možné tyto důvody zaměnit.

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem § 55 ZP

Důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru jsou následující:
1) zaměstnanec byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odněti svobody  na dobu delší než 1 rok
2) zaměstnanec byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo  v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců
3) zaměstnanec porušil povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci (dříve pracovní kázeň) zvlášť hrubým způsobem

Okamžitě zrušit pracovní poměr nelze s:

  • těhotnou zaměstnankyní
  • zaměstnankyní na mateřské dovolené, zaměstnancem na rodičovské dovolené v době, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpatmateřskou dovolenou
  • zaměstnancem, zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou

S výjimkou zaměstnankyně na mateřské dovolené nebo zaměstnance v době rodičovské dovolené do doby, po kterou je řena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou - lze z důvodů uvedených v ZP pro okamžité zrušení rozvázat pracovní poměr výpovědi.