Dobrý podvečer, dnes je pondělí 20.5.2024, svátek slaví Zbyšek, zítra Monika.

Žádost, výzva na vrácení daru, odstoupení od darovací smlouvy - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Odstoupení od darovací smlouvy a žádost o vrácení daru - vzor dopisu, výzva ke stažení online zdarma, náležitosti

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

___ 

___

........................................ (jméno a příjmení obdarovaného)

........................................ (adresa obdarovaného)

........................................ (dat. nar.)

V .................... dne ..................

 

Odstoupení od darovací smlouvy a žádost o vrácení daru vzor

 

Vážený ............................... ,

dne  ................... jsem s Vámi uzavřel darovací smlouvu, jejímž předmětem byly zlaté, tříplášťové, kapesní hodinky Schaffhausen, které jsem i já dostal od svého otce.

 

Tento dar jste přijal a současně jsme jako písemný doklad o darování podepsali potvrzení o darování, jehož kopii přikládám.

 

Nemohu Vám prominout skutečnost, že jste mi dne ................. úmyslně ublížil, tím, že jste mě fyzicky napadl a uhodil holí do hlavy, čímž jste mi způsobil zranění, které vyžadovalo 10 dní léčby a klidu na lůžku. V tomto Vašem jednání spatřuji zjevné porušení dobrých mravů. S ohledem na shora uvedené odstupuji od darovací smlouvy ze dne .................... a zároveň využívám svého zákonného prává na odvolání daru pro nevděk a v souladu s ust. § 2072 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, žádám o vrácení shora uvedeného daru a jeho předání v místě mého bydliště dne ............... v ........... hod.

 

Pokud v uvedené době dar nevrátíte, budu nucen domáhat se vrácení daru soudní cestou.

 

 

S pozdravem

......................... (jméno a příjmení dárce)

......................... (adresa dárce)

 

Příloha: Potvrzení o darování

 


Informace k výzvě

Nový občanský zákoník nabízí více důvodů pro odvolání daru. Oproti předchozímu obč. zákoníku, kdy šlo odvolat dar pouze pro nevděk, nyní lze odvolat dar i z důvodu nouze dárce. Dárce předal-li dar obdarovanému, může, upadl-li následně nezaviněně do takové nouze, že nemá na vlastní nutnou výživu nebo na nutnou výživu osob, k nimž má zákonnou vyživovací povinnost, odvolat dar. Jde o dárcovo osobní právo, které zaniká jeho smrtí a nepřechází na jeho dědice.

Odvolání daru pro nevděk může využít dárce v případě, že obdarovaný ublíží dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně poruší dobré mravy.Takovéto jednání musí učinit obdarovaný proti dárci. Poruší-li obdarovaný dobré mravy vůči osobě dárci blízké, může vzniknout dárci právo odvolat dar, jen odůvodňují-li to okolnosti, že tím bylo ublíženo i dárci. Dárce má poté možnost odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení daru.

Na rozdíl od odvolání daru pro nouzi, přechází právo odvolat dar pro nevděk za určitých podmínek i na dědice dárce. Oproti původnímu obč. zákoníku musí dárce uplatnit svoje právo na odvolání daru pro nouzi v zkrácené lhůtě jednoho roku.

 


 

Obecné informace o darovací smlouvě podle nového občanského zákoníku a její náležitosti:

               

Nový občanský zákoník nabízí podrobnější právní úpravu darování. Samotná podstata darování jako bezúplatného převodu vlastnického práva však zůstává zachována. Převádí-li dárce bezúplatně vlastnické právo k pohledávce, použije se právní úprava o zvláštních pravidlech o postoupení pohledávky.

 

Darovací smlouva představuje bezúplatné převedení majetku mezi smluvními stranami na základě smlouvy. Dárce může darovací smlouvou, buď bezplatně převést vlastnické právo k věci na obdarovaného, tak že zároveň dojde k předání daru, nebo se může zavázat (dát příslib) obdarovanému dar předat v budoucnu. 

 

Předmětem darovací smlouvy mohou být věci movité i nemovité, pohledávky, výsledek činnosti, podpora, budoucí majetek.

 

Darování podpory

Dárce se může zavázat obdarovaného pravidelně podporovat (např. soused nám umožní pravidelní odběr vody z jeho studny). Podporou se rozumí pravidelné poskytování daru, které může být účelově zaměřeno (podpora rodičů při studiu potomka, podpora při insolvenci). Poté co účel darování odpadne (syn dostuduje, dojde k splnění oddlužení) závazek z podpory zanikne. Strany si při sjednání pravidelné podpory mohou upravit i přechod práva na podporu na jejich právní nástupce.

 

Darování celého majetku

Dárce může darovat všechen svůj současný majetek, který vlastní ke dni účinnosti smlouvy. Obdarovaný však musí mít na paměti, že nabude-li všechen majetek dárce, váže se na něj ustanovení o převzetí majetku (§ 1893 NOZ), dle kterého se stává společně a nerozdílně se zcizitelem dlužníkem z dluhů, které s převzatým majetkem souvisí. Je-li obdarovaný osobou blízkou vůči dárci, není výše do které společně s dárcem odpovídá omezena hodnotou majetku který nabyl. Zprostit se této povinnosti může, prokáže-li, že o určitém dluhu nevěděl nebo nemohl vědět.

 

Zákon také limituje darování budoucího majetku, kdy vůli dárce disponovat s majetkem nabytým později je omezena na 1/2 tohoto majetku.

 

Společenská úsluha

Vedle darování je nutné rozlišovat ostatní liberality (společenské úsluhy), kdy nepůjde o darování, neboť zde chybí vůle stran se smluvně vázat. Příkladem může být nabídnutí cigarety, tringelt v restauraci, svezení stopaře a jiné. Na tyto společenské úsluhy se nevztahují ustanovení o darování, např. dárce se nemůže domáhat vrácení daru.

 

Nově také občanský zákoník umožňuje tomu, kdo pouze slíbí druhému nějaký dar, takový slib nedodržet. V případě, že však byl již slib učiněn, má právo, ten kdo slib obdržel, požadovat náhradu nákladů účelně vynaložených v očekávání daru. Například prodavač zverimexu slíbí chovateli darovat dvě želvy. V samotném očekávání daru si chovatel pořídí terárium a potravu pro želvy na dva roky. Prodavač má právo od daného slibu odstoupit a želvy mu nedarovat, ale bude muset chovateli uhradit již účelně vynaložené náklady za terárium a potravu pro želvy.

Nový občanský zákoník v tomto případě připouští výjimku ze zásady, že daný slib zavazuje a smlouvy mají být splněny (§ 3 odst. 2 písm d) NOZ). Slib daru v tomto případě nezavazuje, nemusí být dodržen. Potencionálnímu obdarovanému náleží právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které vynaložil v domnění, že bude obdarován. Nepřísluší mu však právo na vymáhání vydání slíbené věci.

 

Písemná forma se u darovací smlouvy vyžaduje při darování věci zapsané do veřejného seznamu (nemovitosti, ochranné známky...) Dále je písemná smlouva předepsána i v případě, že obsahem smlouvy je samotný závazek dárce k odevzdání daru v budoucnu. V tomto případě je dárce zavázán pouze k odevzdání daru, nikoli k povinnosti platit úrok z prodlení.

 

Dárce také v případě, že ještě neodevzdal dar, může od smlouvy odstoupit a odevzdání daru odepřít. Takové jednání ze strany dárce občanský zákoník připouští v případě závažné změny okolností na jeho straně, které vedou k vážnému ohrožení dárcovy výživy nebo plnění dárcovy vyživovací povinnosti.

 

Například Dárce se zavázal poskytnout obdarovanému podporu. Dárcův rodinný domek postihla povodeň a dárce nyní se svojí rodinou bydlí v pronajatém bytu. Po uhrazení nájemného dárci nezbývá dostatek finančních prostředků pro jeho výživu a výživu jeho dětí. Dárce může v případě, že ještě nedošlo k poskytnutí daru, odstoupit od smlouvy a odevzdání daru odepřít. Došlo-li k částečnému odevzdání daru ze strany dárce, může odstoupit od smlouvy jen ohledně toho, co dosud nesplnil. 

 

Za darování se považuje i tzv. smíšená smlouva v případě, že hodnota darování převažuje. Práva a povinnosti se budou posuzovat podle darovací smlouvy, byla-li hodnota daru uplacena jen zlomkovou cenou (př. počítač za 1,- Kč).

 

Zákaz darování

Relativní neplatnost způsobuje darování osobě, která provozuje zařízení poskytující zdravotnické služby, a osobě která takové zařízení spravuje nebo je v něm zaměstnána. Relativní neplatnosti se může dovolat pouze dárce v případě, že učinil darování v době, kdy byl v péči takového zařízení nebo jinak přijímal jeho službu.

 

Darování pro případ smrti

Na rozdíl od starého občanského zákoníku, který darování pro případ smrti výslovně zakazoval, nový občanský zákoník váže takovéto darování na odkládací podmínku, že obdarovaný přežije dárce. Daná smlouva nabývá účinnosti, až když dárce zemře. Smrtí dárce také dochází k převodu vlastnického práva na obdarovaného. Od úpravy odkazu se darování pro případ smrti liší splněním těchto tří podmínek: 1) obdarovaný vyslovil souhlas s darováním, 2) dárce se výslovně vzdá svého práva dar odvolat, 3) dárce vydá listinu obdarovanému.

 

Odvolání daru

Odvolání daru pro nouzi

Dárce může odvolat dar, upadne-li po darování do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen. V tomto případě může dárce požadovat po obdarovaném, aby mu dar vydal zpět nebo zaplatil jeho obvyklou cenu. Právo dárce na odvolání daru se nevztahuje na případy, kdy si dárce přivodí nouzi úmyslně sám nebo z hrubé nedbalosti. Právo odvolat dar je osobním právem dárce a zaniká jeho smrtí. 

 

Odvolání daru pro nevděk

Dárce může od darovací smlouvy odstoupit, ublíží-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně poruší dobré mravy a dárce takovéto jednání obdarovanému neprominul. Byl-li dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru a není-li to možné zaplacení jeho obvyklé ceny.

Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy běží dárci lhůta 1 rok ode dne, co obdarovaný dárci ublížil nebo 1 rok ode dne, kdy získal vědomost o důvodu pro odvolání daru.