Dobré dopoledne, dnes je čtvrtek 30.11.2023, svátek slaví Ondřej, zítra Iva.

Výpověď nájmu bytu pronajímatelem bez výpovědní doby - vzor ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Výpověď z nájmu bytu pronajímatelem - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

___

___

Výpověď nájmu bytu pronajímatelem bez výpovědní doby vzor
vzor

 

 

 

.......................................

 

.......................................

 

.......................................

 

(Jmeno, příjmení, adresa nájemce)

 

 

 

Věc:     Výpověď nájmu bytu č. ........ nacházející v ............... nadzemním podlaží domu č.p.........., adresa: ....................

 

 

 

Vážený pane,

 

na základě smlouvy o nájmu bytu ze dne .............. máte na dobu neurčitou pronajatý byt č. ........ nacházející se v ..........nadzemním podlaží domu č.p. ..................., který je situovaný v ulici ............, v obci ................ . Byt č. .......... se nachází v bytovém domě č.p. ........., který stojí na pozemku st. p .č. .............. ,  vše zapsáno na LV č. ....... , vedením u Katastrálního úřadu pro ............... , Katastrální pracoviště ........ , katastrální území ........... , obec .............. (dále jen „byt“).

 

Dne .............. Vám byl doručen doporučený dopis ze dne ................., ve kterém jsem Vás upozornil na opakované zvlášť závažné porušení Vašich povinností spočívajících v nezaplacení nájemného a nákladů na služby za měsíc únor 2014 (celkem 9.500,- Kč), březen  2014 (celkem 9.500,- Kč), duben 2014 (celkem 9.500,- Kč) květen 2014 (9.500,- Kč) a červen 2014 (celkem 9.500,- Kč), tj. dohromady 47.500,- Kč . Dále jsem Vás vyzýval, abyste se zdržel kouření v bytě a prostorách domu, což jste opakovaně porušoval, ačkoliv povinnost zdržet se kouření v bytě a prostorách domu byla výslovně stanovena v nájemní smlouvě ze dne............ Vzhledem k tomu, že ani ve lhůtě stanovené ve výzvě jste dlužné nájemné a náklady na služby neuhradil, navštívil jsem Vás dne ............. osobně ve Vašem bytě a znovu vyzval k doplacení dlužného nájemného a nákladů na služby za měsíc únor 2014 až červen 2014 v celkové výši 47.500,- Kč. Ve Vašem bytě a prostorách domu byl opět cítit cigaretový kouř.

Vzhledem k výše uvedenému Vám

 

tímto vypovídám nájem bytu bez výpovědní doby.

 

Dle ust. § 2291 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, využívám svého zákonného práva vypovědět nájem bytu bez výpovědní doby, neboť jste porušil své povinnosti zvlášť závažným způsobem spočívajícím v nezaplacení nájemného a nákladů na služby za dobu alespoň 3 měsíců a v poškození bytu nebo domu závažným nebo nenapravitelným způsobem.

Nájem uvedeného bytu tímto vypovídám bez výpovědní doby, tzn. že nájem skončí doručením této výpovědi. Dále požaduji, abyste mi bez zbytečného odkladu nejpozději do 30. listopadu 2014 byt odevzdal, předal klíče a zpřístupnil byt k užívání.

 
Podle ust. § 2290 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník máte právo do dvou měsíců ode dne doručení této výpovědi podat návrh soudu na přezkoumání oprávněnosti výpovědi. Zároveň můžete vznést proti výpovědi námitky.

 

V ........................... dne ................

 

...................................

(podpis)

 

 

Písemnost je vhodné předat osobně proti podpisu nájemce, že bylo daného dne převzato. Pokud budete zasílat výpověd z nájmu prostřednictvím poštovních služeb - je vhodné učinit tak doporučeně a na dodejku - z pošty se Vám v takovém případě vrátí potvrzení o převzetí písemnosti. Pokud by nájemce zůstal nečinný a nedařilo by se Vám mu výpověď doručit, je vhodné se dostavit spolu s notáře a dvěma osobami (svědky), k bytu nájemce a pokusit se mu znovu písemnost doručit, pakliže odmítne převzít písemnost, notář o této skutečnosti sepíše záznam se kterým se bude možné obrátit na soud s návrh na vyklizení bytu, souběžně lze podat platební rozkaz na uhrazení dlužného nájemného.

 

 


 

Obecné informace o nájemní smlouvě bytu podle nového občanského zákoníku a její náležitosti: 

 

Nájemní smlouva bytu nebo domu vychází z nájemního vztahu týkajícího se zajištění bytových potřeb a vyžaduje ze zákona písemnou formu. Nedodržení písemné formy může namítnout jen nájemce. Nájemní smlouvu k bytu nebo domu lze uzavřít na dobu určitou i neurčitou. 

 

Nový občanský zákoník zahrnuje speciální ustanovení (§ 2285 a násl. NOZ) týkající se skončení nájmu bytu nebo domu. Z toho důvodu mají tato ustanovení přednost před obecnými ustanoveními vztahující se k nájmu obecně (§ 2225 a nás. NOZ).

 

Oproti původnímu občanskému zákoníku, který obnovení nájmu bytu vylučoval, nedohodly-li se na tom strany výslovně ve smlouvě, NOZ umožňuje obnovení nájmu bytu za předpokladu, že nájemce pokračuje v užívání bytu po dobu alespoň 3 měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit. Zároveň v této lhůtě pronajímatel nevyzval nájemce k opuštění bytu. Po splnění těchto podmínek dochází k obnovení nájmu na stejnou dobu, na jakou byl ujednání dříve, nejvýše na dobu 2 let.

 

Výpověď nájmu bytu

Výpověď nájmu vyžaduje písemnou formu a musí být doručena druhé straně. Výpovědní doba běžní od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně.

 

Výpověď nájemce

Nájemce může vypovědět nájem sjednaný na dobu určitou jen změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely a po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval (např. nájemce získá práci v jiném městě, kam nebude možné bez obtíží dojíždět, nebo zdědí dům, o který se bude muset starat ad.).

 

Výpověď pronajímatele

Pronajímatel může dát výpověď z nájmu na dobu určitou a neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou z důvodů vymezených v ust. § 2288 odst. 1 NOZ. Jde pouze o demostrativní výčet, tzn. že oproti původnímu občanskému zákoníků nabízí ustanovení 'je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu" (ust. § 2288 odst. 1 písm. d) NOZ), širší pole působnosti pro ukončení nájemního vztahu. Povinností pronajímatele však je, vždy uvést výpovědní důvod ve výpovědi.

 

Výpověď bez výpovědní doby

Pronajímatel může vypovědět nájem nájemci bez výpovědní doby, poruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem. Zároveň pronajímatel může požadovat odevzdání bytu po nájemci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od skončení nájmu.

Za zvlášť závažné porušení povinnosti nájemce považuje NOZ zejména nezaplacení nájemného a nákladů na služby za dobu alespoň 3 měsíců, poškození bytu nebo domu závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobení jinak závažné škody nebo obtíží pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí ad.

K takové výpovědi se nepřihlíží, pokud v ní pronajímatel neuvede v čem spatřuje zvlášť závažné porušení nájemcovy povinnosti nebo nevyzve-li před doručením výpovědi nájemce, aby v přiměřené době odstranil své závadné chování, popřípadě odstranil protiprávní stav.

 

Kromě výpovědi může zaniknout nájem bytu dohodou, uplynutím sjednané doby, zánikem pronajaté věci (bytu, domu) nebo splynutím.

 

Nový občanský zákoník zcela upustil od sjednávání bytových náhrad, náhradních ubytování nebo přístřeší v souvislosti s výpovědí z nájmu bytu.