Dobré odpoledne, dnes je pondělí 4.3.2024, svátek slaví Stela, zítra Kazimír.

Výpověď nájmu bytu uzavřeného na dobu neurčitou nájemcem - vzor ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Výpověď nájmu bytu ze strany nájemce, nájemníka - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

___
___Výpověď z nájmu bytu nájemníkem, nájemcem

..................................................
..................................................
..................................................

(Jméno a příjmení nebo název firmy pronajímatele (podle nájemní smlouvy

Adresa pronajímatele)


V Kladně , dne 25. 11. 2014

Výpověď nájmu bytu ze strany nájemce

Na základě nájemní smlouvy ze dne ………… mám na dobu neurčitou pronajatý byt ……….. s příslušenstvím ve ......... nadzemním podlaží domu č. p. ….., v ulici ............. (adresa). Byt se nachází v bytovém domě č.p. ......... ,  stojící na pozemku st. p.č. .............., vše zapsáno v LV č. ............... ,  vedeném u Katastrálního úřadu pro ............. Katastrální pracoviště ............... ,  katastrální území ……, obec ….. .

 

 

Nájem uvedeného bytu

tímto vypovídám.

 


Nájem uvedeného bytu tímto vypovídám v zákonné tříměsíční lhůtě, která počne běžet dnem 1. 12. 2014 Nájem tak skončí k 28. 2. 2015.


..............................................

(vlastnoruční podpis)
jmeno a příjmení nájemce,
adresa pro doručování
telefon

(pozn.: běh nájemní lhůty a její konec navazuje na skutečnost, že výpověď nájmu bytu byla pronajímateli doručena do konce měsíce)


Obecné informace o nájemní smlouvě bytu podle nového občanského zákoníku: 

 

Nájemní smlouva bytu nebo domu vychází z nájemního vztahu týkajícího se zajištění bytových potřeb a vyžaduje ze zákona písemnou formu. Nedodržení písemné formy může namítnout jen nájemce. Nájemní smlouvu k bytu nebo domu lze uzavřít na dobu určitou i neurčitou. 

 

Nový občanský zákoník zahrnuje speciální ustanovení (§ 2285 a násl. NOZ) týkající se skončení nájmu bytu nebo domu. Z toho důvodu mají tato ustanovení přednost před obecnými ustanoveními vztahující se k nájmu obecně (§ 2225 a nás. NOZ).

 

Oproti původnímu občanskému zákoníku, který obnovení nájmu bytu vylučoval, nedohodly-li se na tom strany výslovně ve smlouvě, NOZ umožňuje obnovení nájmu bytu za předpokladu, že nájemce pokračuje v užívání bytu po dobu alespoň 3 měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit. Zároveň v této lhůtě pronajímatel nevyzval nájemce k opuštění bytu. Po splnění těchto podmínek dochází k obnovení nájmu na stejnou dobu, na jakou byl ujednání dříve, nejvýše na dobu 2 let.

 

Výpověď nájmu bytu

Výpověď nájmu vyžaduje písemnou formu a musí být doručena druhé straně. Výpovědní doba běžní od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně.

 

Výpověď nájemce

Nájemce může vypovědět nájem sjednaný na dobu určitou jen změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely a po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval (např. nájemce získá práci v jiném městě, kam nebude možné bez obtíží dojíždět, nebo zdědí dům, o který se bude muset starat ad.).

 

Výpověď pronajímatele

Pronajímatel může dát výpověď z nájmu na dobu určitou a neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou z důvodů vymezených v ust. § 2288 odst. 1 NOZ. Jde pouze o demostrativní výčet, tzn. že oproti původnímu občanskému zákoníků nabízí ustanovení 'je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu" (ust. § 2288 odst. 1 písm. d) NOZ), širší pole působnosti pro ukončení nájemního vztahu. Povinností pronajímatele však je, vždy uvést výpovědní důvod ve výpovědi.

 

Výpověď bez výpovědní doby

Pronajímatel může vypovědět nájem nájemci bez výpovědní doby, poruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem. Zároveň pronajímatel může požadovat odevzdání bytu po nájemci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od skončení nájmu.

Za zvlášť závažné porušení povinnosti nájemce považuje NOZ zejména nezaplacení nájemného a nákladů na služby za dobu alespoň 3 měsíců, poškození bytu nebo domu závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobení jinak závažné škody nebo obtíží pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí ad.

K takové výpovědi se nepřihlíží, pokud v ní pronajímatel neuvede v čem spatřuje zvlášť závažné porušení nájemcovy povinnosti nebo nevyzve-li před doručením výpovědi nájemce, aby v přiměřené době odstranil své závadné chování, popřípadě odstranil protiprávní stav.

 

Kromě výpovědi může zaniknout nájem bytu dohodou, uplynutím sjednané doby, zánikem pronajaté věci (bytu, domu) nebo splynutím.

 

Nový občanský zákoník zcela upustil od sjednávání bytových náhrad, náhradních ubytování nebo přístřeší v souvislosti s výpovědí z nájmu bytu.