Dobré ráno, dnes je sobota 13.7.2024, svátek slaví Markéta, zítra Karolína.

Smlouva o zápůjčce (půjčce) splatná ve splátkách - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Smlouva o zápůjčce (dříve smlouva o půjčce) - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

 

 

 

Smlouva o zápůjčce vzor

vzoruzavřená ve smyslu ust. § 2390 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

 

mezi níže uvedenými smluvními stranami

 

1. ..................................................... (jméno, příjmení, název)

    ..................................................... (nar., IČ)

    ..................................................... (bytem, se sídlem)

 

(dále jen "zapůjčitel")

 

2. ..................................................... (jméno, příjmení, název)

    ..................................................... (nar., IČ)

    ..................................................... (bytem, se sídlem)

 

(dále jen "vydlužitel")

 

Článek I.
Předmět zápůjčky

 

Zapůjčitel touto smlouvou přenechává vydlužiteli v hotovosti částku ve výši ..................... Kč (slovy: ...................................korun českých), aby si ji užil podle libosti a po čase vrátil přenechanou peněžitou částku zpět zapůjčiteli.

Vydlužitel podpisem této smlouvy potvrzuje převzetí shora uvedené částky ve výši................ Kč (dále jen "zápůjčka") a zavazuje se zápůjčku zapůjčiteli vrátit spolu s úrokem ve výši ........... % z jistiny.

 

 

Článek II.
Splatnost zápůjčky
 

 Vydlužitel se zavazuje zápůjčku specifikovanou v čl. I této smlouvy  vrátit k rukám zapůjčitele v místě jeho bydliště v šesti splátkách:

 

takto:

• první splátku ve výši ................................ Kč (slovy) uhradí vydlužitel do ........................

• druhou splátku ve výši .......................,,,,,, Kč (slovy) uhradí vydlužitel do ........................

• třetí splátku ve výši .................................. Kč (slovy) uhradí vydlužitel do ........................

• čtvrtou splátku ve výši .............................. Kč (slovy) uhradí vydlužitel do .........................

• pátou splátku ve výši ................................Kč (slovy) uhradí vydlužitel do .........................

• šestou splátku ve výši ...............................Kč (slovy) uhradí vydlužitel do .........................

 

Článek III.
Zajištění zápůjčky

 

Zajištění závazku vlastní směnkou

Za účelem zajištění závazku plynoucího z této smlouvy se zapůjčitel s vydlužitelem dohodl tak, že vydlužitel vystaví zapůjčiteli v den podpisu této smlouvy vlastní směnku znějící na půjčenou finanční částku.

 

Zajištění závazku může být realizováno i zástavním právem --> spolu se smlouvou o půjčce bude podepsána zástavní smlouva na věc movitou, nemovitost ... - VIZ VZOR ZÁSTAVNÍ SMLOUVA v KATEGORII OBČANSKÉ PRÁVO, zástavní právo má oproti jiným zajištěním řadu výhod čtěte více ve vzoru ZÁSTAVNÍ SMLOUVY

 

Článek IV.
Závěrečná ustanovení
 

Zapůjčitel je oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat splnění dluhu i s úroky při prodlení vydlužitele s vrácením více než dvou splátek nebo jedné splátky po dobu delší než tři měsíce.

 

Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné k právnímu jednání, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva může být měněna nebo rušena pouze písemnou formou a po vzájemné dohodě stran.

 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

 

Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

 

Práva a povinnosti zde neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

 

V............................... dne ...........................................

 

 ....................................................                             ....................................................    

               zapůjčitel                                                                         vydlužitel

 

 

 

 


 

 


 

NOZ nevyžaduje písemnou formu pro tento smluvní typ. Předmětem této smlouvy mohou být věci pouze druhově určené, tzn. takové, které nelze individualizovat a lze je nahradit jinou věcí téhož druhu (peníze, písek, cihly, mouka). Pokud by však šlo o přenechání určité konkrétní bankovky s uvedením jejího čísla a zapůjčitel by měl zájem aby se mu vrátila ta přenechaná bankovka nikoli jiná bankovka téže hodnoty, nešlo by již o smlouvu o zápůjčce, ale o smlouvu o výpůjčce, byla –li by bezúplatná, nebo smlouvu o nájmu, požadoval-li by za to úplatu.

Peněžitá zápůjčka může být zapůjčitelem přenechána v hotovosti do částky 270.000,- Kč. Toto omezení vychází ze zákona 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti. Překračuje-li zápůjčka částku 270.000,- Kč musí být její platba provedeba bezhotovostně.

 


Obecné informace ke smlouvě o zápůjčce podle nového občanského zákoníku

 

Smlouva o zápůjčce je v základních rysech obsahově shodná se smlouvou o půjčce, tak jak jsme ji znali z předchozího občanského zákoníku. NOZ však danou právní úpravu trochu modifikoval. Zejména došlo ke změně terminologie označení smluvních stran, kdy místo věřitele použijeme zapůjčitele a místo dlužníka vydlužitele.

Smlouva o zápůjčce stejně jako smlouva o půjčce patří mezi reálné právní vztahy, tzn., že smlouva o zápůjčce vzniká až okamžikem faktického poskytnutí věci, která je předmětem zápůjčky. Zapůjčitel tedy musí věc předat vydlužiteli, který ji převezme. Převzetím věci se rozumí i připsání peněz na účet.

Zápůjčku si mohou smluvní strany sjednat bezúplatně, ale i úplatně. NOZ na tuto skutečnost váže odlišné podmínky splatnosti zápůjčky. Jde-li o bezúplatnou smlouvu o zápůjčce, u které není uvedeno, kdy má být zápůjčka vrácena, může vydlužitel splatit zápůjčku i bez výpovědi. U úplatné zápůjčky, není-li splatnost ve smlouvě uvedena, je závislá na vypovězení smlouvy. Výpovědní doba, není-li ujednáno jinak, činí šest týdnů.

Právní úprava smlouvy o zápůjčce obsahuje speciální ustanovení, které má přednost před obecným ustanovením o ztrátě výhody splátek (§ 1931 NOZ) a hovoří, že sjednaly-li smluvní strany vrácení zápůjčky ve splátkách, může zapůjčitel od smlouvy odstoupit a zesplatnit zápůjčku dojde-li k prodlení ze strany vydlužitele s vrácením více než dvou splátek nebo jedné splátky po dobu delší než tři měsíce.

V NOZ najdeme u zápůjčky i možnost sjednat si vrácení zápůjčky v jiné měně, než ve které byla zapůjčitelem poskytnuta. Zápůjčka v cizí měně se vrací ve stejné hodnotě, která se rovná částce, která byla vydlužitelem zapůjčiteli poskytnuta.