Dobré ráno, dnes je sobota 13.7.2024, svátek slaví Markéta, zítra Karolína.

Nájemní smlouva, smlouva o nájmu bytu - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Smlouva o nájmu  - formulář, tiskopis, vzor ke stažení zdarma

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

___

___

Nájemní smlouva vzor

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli podle ust. § 2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

 

1. Účastníci smlouvy


Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou :


Pronajímatel :
Jméno Příjmení ........................,

rodné číslo : 123456/1234,

trvalé bydliště : přesná adresa

(dále jen "pronajímatel" - na straně jedné)

 

Nájemce:
Jméno Příjmení..........................,

rodné číslo : 123456/1235,

trvalé bydliště : přesná adresa
(dále jen "nájemce" - na straně druhé)

 

  tuto nájemní smlouvu

 

2. Prohlášení pronajímatele

 

Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem bytové jednotky (dále jen byt) č. 2156/8, o výměře 78 m2, (zapsané na LV č. 5588) nacházející se v prvním nadzemním podlaží bytového domu v Pelhřimově č. p. 2156 (LV č. 6589) - bytový dům, k. ú. Pelhřimov, postavený na pozemku st. p. č. 3685/1 v k. ú. Pelhřimov, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 267/13661 na společných částech domu a na pozemku st. p. č. 3685/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 400  m2. Uvedené nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí na LV č. 5588 a č. 6589 pro obec a k. ú. Pelhřimov u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov.

 

Byt uvedený v předchozím odstavci sestává z jednoho pokoje o podlahové ploše .............. m2, z druhého pokoje o podlahové ploše ................ m2, z třetího pokoje o podlahové ploše ................ m2, z předsíně o podlahové ploše ............ m2, z koupelny a WC o ploše ............ m2. Vybavení bytu tvoří kuchyňská linka, plynový sporák a plynová kamna.

 

 

 

 3. Předmět smlouvy

Pronajímatel se zavazuje byt uvedený v čl. 2 této smlouvy včetně vybavení tam uvedeného přenechat nájemci k zajištění bytových potřeb nájemce. Nájemce bude užívat shora vymezený byt po dobu tří let, a to od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2017.
Spolu s bytem má nájemce právo spoluužívat společné prostory domu a sklep.

 

 

 4. Nájemné a jiné platby

Nájemce se zavazuje platit po dobu trvání nájmu nájemné ve výši 7.500,- Kč měsíčně (slovy: sedm tisíc pět set korun českých) vždy každý kalendářní měsíc na účet pronajímatele č. 589689578/0620, a to nejpozději k 15. dni v měsíci, za který se platí nájemné.

 

Nájemce se zavazuje společně s nájemným platit na účet pronajímatele zálohy na služby a plnění spojené s užíváním bytu (vodné, stočné, osvětlení společných prostor) ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) měsíčně.

 

Pronajímatel je povinen provést jedenkrát ročně vyúčtování přeplatků a nedoplatků za zálohy na poskytnuté služby a plnění spojené s užíváním bytu. Pronajímatel se zavazuje případný přeplatek na zálohách na poskytnuté služby a plnění spojené s užíváním bytu vyplatit nájemci do 15 dnů od provedeného vyúčtování. Nájemce se zavazuje případný nedoplatek na zálohách na poskytnuté služby a plnění spojené s užíváním bytu uhradit pronajímateli při platbě nadcházejícího nájemného na pronajímatelem uvedený bankovní účet.

 

Nájemcovo právo na nahlížení do vyúčtování nákladů na poskytnuté služby a pořizování si z vyúčtování výpisy, opisy nebo kopie tím není dotčeno.

 

5. Složení peněžité jistoty

 

Pronajímatel se dohodl s nájemcem, že nájemce složí k rukám pronajímatele při podpisu této smlouvy peněžitou jistotu ve výši nájemného za dva měsíce, tj. ve výši 15.000,- Kč (slovy: patnácttisíc korun čských). Pronajímatel se zavazuje vrátit nájemci při skončení nájmu složenou jistotu společně s úroky ve výši zákonné sazby, a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy nájemce vyklidil byt.

 

6. Práva a povinnosti smluvních stran

Pronajímatel zpřístupní nájemci byt způsobilý k nastěhování a obývání dne 1.2.2014, kdy zároveň předá nájemci klíče od bytu a vstupních dveří.

 

Smluvní strany se dohodly, že nezbytné služby související s užíváním bytu, tak jak jsou vymezeny v ust. § 2247 odst. 2 občanského zákoníku, zajistí pronajímatel po dobu trvání nájmu. Rozúčtování a úhrada služeb se bude řídit příslušným právním předpisem.

 

Strany se dohodly na vyloučení zvyšování nájemného ze strany pronajímatele po dobu trvání této nájemní smlouvy.

 

Nájemce se zavazuje užívat byt řádně v souladu s nájemní smlouvou.

 

Pronajímatel je povinen udržovat po dobu nájmu v domě náležitý pořádek obvyklý podle místních poměrů a udržovat byt ve stavu způsobilém k užívání.

 

Nájemce je oprávněn provádět úpravy, přestavby nebo jiné změny bytu, není-li v zákoně uvedeno jinak, pouze se souhlasem pronajímatele. Při skončení nájmu odstraní nájemce v bytě změnu, kterou provedl, ledaže pronajímatel navrácení v předešlý stav nežádá.

 

Nájemce je povinen oznámit ihned pronajímateli poškození nebo vadu, které je třeba bez prodlení odstranit, a bez zbytečného odkladu oznámit takové poškození nebo vadu, které brání obvyklému bydlení.

 

Pronajímatel je povinen odstranit poškození nebo vadu v přiměřené době poté, co mu nájemce poškození nebo vadu oznámil.

 

Nájemce se zavazuje oznámit pronajímateli svoji nepřítomnost v  bytě delší než dva měsíce předem.

 

Nájemce je povinen oznámit zvýšení počtu osob žijících v domácnosti nájemce pronajímateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou měsíců, kdy daná skutečnost nastala. Nájemce si je vědom toho, že pokud tak neučiní ve stanovené lhůtě, dopouští se závažného porušení svých povinností. Pronajímatel má právo pro závažné porušení nájemcových povinností vypovědět nájemci nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal.

 

Pronajímatel požaduje, aby v nájemcově domácnosti žilo maximálně 6 osob, neboť větší počet osob přesahuje kapacitu nájemcova bytu a nesplňuje obvyklé pohodlné a hygienicky vyhovující podmínky.

 

 Součástí smlouvy je i protokol o stavu měřidel v bytě.

 

7. Zánik nájmu

Nájem bytu zaniká písemnou dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem, písemnou výpovědí nebo jiným způsobem uvedeným v zákoně.

 

Pronajímatel je povinen ve výpovědi nájmu uvést výpovědní důvod.

 

V den, kdy nájem končí, odevzdá nájemce pronajímateli byt společně s klíči a zpřístupní byt pronajímateli v užívání. Nájemce odevzdá by ve stavu, v jakém jej převzal, nehledě na běžné opotřebení při běžném užívání a na vady, které je povinen odstranit pronajímatel.


Nájemce je povinen při skončení nájmu uvést byt do původního stavu.

 

8. Závěrečná ustanovení

Účinky této smlouvy nastanou okamžikem jejího podpisu.

 

Tato smlouva je vyhotovena ve  2 vyhotoveních.

 

Práva a povinnosti zde neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

V  Pelhřimově dne 31. 1. 2014

 

                      .....................................                                                    .............................

                                Pronajímatel                                                                    Nájemce

 


STAŽENÍ VZORU ZDARMA ZDE

 

Obecné informace o nájemní smlouvě bytu podle nového občanského zákoníku a její náležitosti: 

 

Nájem bytu zaznamenal velkou změnu oproti dřívější právní úpravě. Nově je do zákona přidán účel nájmu - zajištění bytových potřeb nájemce. Je-li byt pronajat k jinému účelu než k bydlení (např. rekreace, letní byt, stáž, ad.), použije se obecné ustanovení o nájmu (tj. ust. § 2201 a násl. NOZ). Stejně se bude postupovat v případě, že nájemcem bude právnická osoba.

Zákon vymezuje pojem byt v ust. 2236 odst. 1 NOZ - Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení.

Na strany se vztahuje zvláštní ustanovení o nájmu bytu i v případě, že pronajatý prostor není určen k bydlení, ale slouží k uspokojení bytových potřeb nájemce (např. houseboat, ateliér...).

 

Náležitosti nájemní smlouvy (bytu)

U podstatných náležitostí nájemní smlouvy došlo k zjednodušení.  Pro platnost nájemní smlouvy stačí označení předmětu nájmu bytu a vyjádření úplatnosti. Nájemní smlouva musí být v písemné formě, ale pronajímatel nemá právo namítnout vůči nájemci neplatnost smlouvy pro nedostatek formy.

 

Nájemné

Nájemné se stanovuje pevnou částkou a v případě, že není uvedeno období, za které se platí, nastává fikce, že se sjednává za jeden měsíc. Neuvedení výše nájemného ve smlouvě, nemá za následek neplatnost smlouvy. Pronajímatel má právo na obvyklé nájemné, které je typické v den uzavření smlouvy pro dané místo a nájem obdobného bytu za obdobných smluvních podmínek.

 

Ochrana poctivého nájemce

NOZ pamatuje na situace, kdy uzavřená nájemní smlouva je neplatná nebo k uzavření nájemní smlouvy mezi stranami vůbec nedošlo. Bez ohledu na to, nájemce daný byt dlouhodobě užívá v dobré víře, že nájem vznikl a z projevů vůle stran vyplývá, že najemní vztah existuje. Dobrou vůli dovozujeme z placení nájemného ze strany nájemce nebo z předání  bytu nájemci pronajímatelem společně s klíči. Zákon v tomto případě dává ochranu nájemci v podobě zhojení právního stavu po třech letech užívání bytu nájemcem v dobré víře, že nájem je po právu.

.