Dobré odpoledne, dnes je pátek 29.9.2023, svátek slaví Michal, zítra Jeroným.

Příkazní smlouva, příkaz - vzor ke stažení zdarma

Příkaz, příkazní smlouva - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

 Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

 

 

Příkazní smlouva

 

Níže uvedené dne, měsíce a roku uzavřeli podle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,Příkazce

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČ)


a
 

Příkazník

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČ)


na základě vzájemného konsenzu tuto


p ř í k a z n í  s m l o u v u :

 

Čl. I.

Předmět smlouvy


Příkazník se zavazuje pro příkazce obstarat tuto záležitost: …………………………

 


Čl. II.

Povinnosti příkazníka

 

Příkazník je povinen záležitost uvedenou v čl. 1 této smlouvy obstarat osobně. Příkazník nesmí svěřit provedení příkazu jinému ani si ustanovit náhradníka.

 

Příkazník je povinen plnit příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností, přičemž se zavazuje použit každého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového, který se shoduje s vůlí příkazce.

 

Příkazník je povinen se při obstarávání uvedené záležitosti řídit podle pokynů příkazce; od těchto pokynů se může odchýlit pouze, pokud je to nezbytné v zájmu příkazce a není možno včas obdržet jeho souhlas.

 

Příkazník je povinen upozornit příkazce na každý jeho zřejmě nesprávný pokyn a takový pokyn splní jen tehdy, když na něm příkazce i přes předchozí upozornění bude trvat.

 

Příkazník je povinen přenechat příkazci veškerý užitek z obstarávané záležitosti.

 

Příkazník je povinen podat příkazci kdykoli v rozumné době na jeho žádost podrobnou zprávu o postupu plnění příkazu a převést na příkazce všechen užitek z provedeného příkazu; po provedení příkazu je příkazník povinen předložit příkazci vyúčtování.


Čl. III.

Povinnosti příkazce

 

Příkazce je povinen složit předem na žádost příkazníka přiměřenou zálohu k úhradě hotových výdajů a nahradit příkazníkovi náklady účelně vynaložené při provádění příkazu, a to i když se výsledek nedostavil.

 

Příkazce je dále povinen na žádost příkazníka kdykoli v rozumné době poskytnout doplňující nebo upřesňující pokyny pro činnost příkazníka, pokud je jich nezbytně třeba k obstarání záležitosti uvedené v čl. 1 této smlouvy.

 

Příkazce je povinen nahradit příkazníkovi škodu, která mu prokazatelně vznikla v souvislosti s plněním příkazu.

 

Čl. IV

Odměna

 

Příkazce se zavazuje za obstarání záležitosti sjednané v této smlouvě zaplatit příkazníkovi odměnu ve výši ……… Kč (slovy: ....................... korun českých).

 

Tato odměna je splatná do 10 dnů od úspěšného obstarání záležitosti uvedené v čl. 1 této smlouvy. Pokud však nemohla být sjednaná záležitost úspěšně obstarána, je výše uvedená odměna splatná do 10 dnů ode dne kdy se taková skutečnost stala zřejmou a byla příkazci sdělena příkazníkem.

 

Příkazce se zavazuje uhradit odměnu na účet příkazníka č.ú. ……………, vedený u ………………

 

Odměna příkazníkovi náleží, i když výsledek nenastal, ledaže nezdar bude způsoben tím, že příkazník poruší své povinnosti. Příkazníkovi vznikne právo na odměnu i v případě, že splnění příkazu zmařila náhoda, ke které příkazník nedal podnět.

 

Čl. V

Plná moc

 

Příkazce zmocňuje příkazníka k tomu, aby za něj v plném rozsahu jednal při obstarávání záležitosti vymezené v čl. I. této smlouvy a to zejména, aby příkazce zastupoval při realizaci uvedené záležitosti a při jednání s třetími osobami a institucemi.

 

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, počínaje dnem podpisu této smlouvy a končí dnem obstarání záležitosti uvedené v čl. I. této smlouvy. Nebude-li záležitost obstarána do 12. 10. 2016 končí tímto dnem.


Čl. VI

Závěrečná ujednání

 

Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, tuto smlouvu si před podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

 

Tato smlouva je sepsána a uzavřena celkem ve dvou vyhotoveních stejné právní závaznosti, z nichž obdrží každý z účastníků po jednom.

 

Tato smlouva může být doplněna nebo měněna pouze písemnými dodatky podepsanými smluvními stranami.

 

Právní vztahy vyplývající z této smlouvy, které nejsou zvlášť touto smlouvou upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.


V ………… dne …………..

……………………… ………………………

(podpis příkazce)     (podpis příkazníka)

 


Příkazní smlouva nemusí být nutně uzavřena v písemné formě. Za podstatnou náležitost smlouvy se považuje vymezení předmětu závazku, tedy záležitosti, již se příkazník zavazuje pro příkazce obstarat. Ostatní podmínky a ujednání jsou již ponechány na vůli stran, zda si je ve smlouvě upraví.

 

Dokonce podstatnou náležitostí není ani sjednání odměny. Příkazní smlouva může být sjednaná i bezúplatně. Dle ust. § 2438 NOZ příkazníkovi náleží odměna, jen pokud byla ujednána nebo je-li obvyklá např. vzhledem k jeho podnikatelské činnosti.


 

Nový občanský zákoník odstranil duplicitu občanskoprávní příkazní smlouvy a obchodní smlouvy mandátní a zavedl jediný smluvní typ pro občanskoprávní i obchodněprávní vztahy, který zakotvil v ust. § 2430 a násl. NOZ.

 

Příkazník má primární povinnost provést příkaz osobně. Tuto skutečnost příkazce vyžaduje zejména v případě, je-li příkazníkem podnikatel či odborník, od něhož se očekávají specifické znalosti či schopnosti nutné pro správné provedení příkazu (obstarání záležitosti).


Pokud si strany smluvně nevyloučí možnost svěřit provedení příkazu jinému nebo možnost ustanovit náhradníka, může příkazník v situaci, kdy je to nezbytné přenést určitou část provádění příkazu na někoho jiného. Pokud však příkazník svěří provedení příkazu někomu jinému, odpovídá za něj tak, jako by ho prováděl sám. Ustanoví-li příkazník za sebe náhradníka, nahradí škodu jím způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám.

 

Dále je nutné pamatovat na plnou moc a to v případě, kdy má příkazník v rámci plnění příkazu za příkazce právně jednat. Plná moc může být obsažena přímo v příkazní smlouvě, jak je tomu ve výše uvedeném vzoru anebo ji může příkazce udělit příkazníkovi samostatně.