Dobré poledne, dnes je středa 24.7.2024, svátek slaví Kristýna, zítra Jakub.

Plná moc k zastoupení v řízení o dědictví - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Plná moc k zastoupení v řízení o dědictví, v dědickém řízení - vzor, tiskopis, formulář ke stažení online zdarma

 Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

 

 

 

 

Plná moc k zastoupení v řízení o dědictví

podle ust. § 441 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

 

Já, níže podepsaný .............................................................................................

Narozen (a) ..........................................................................................................

Bytem trvale: ........................................................................................................

 

uděluji plnou moc:

 

Panu (paní) ..........................................................................................................

Narozenému (narozené) ...................................................................…………...

Bytem trvale: ........................................................................................................

 

k tomu, aby mě jako zmocnitele v plném rozsahu zastupoval a jednal mým jménem v řízení o dědictví po mém otci .......................... nar.................... posledně bytem ..........................................., zemřelém dne.......................

 

Tato plná moc platí i pro dovolací řízení. Ve stejném rozsahu uděluji zmocniteli plnou moc k zastoupení v navazujícím daňovém řízení před finančním úřadem i jinými orgány a při jednání s třetími osobami.

 

Tato plná moc se konkrétně uděluje k:

-       přijetí (odmítnutí) dědictví po výše uvedeném zůstaviteli,

-       zastoupení na veškerých jednání s tím souvisejících,

-       uzavření dohody o vypořádání dědictví,

-       podání opravných prostředků a vzdání se jich,

-       přijetí a stvrzení příjmu peněz nebo jiných hodnot,

-       přijímání rozhodnutí a jiných písemností soudu (soudního komisaře),

-       učinění dalších úkonů vyžadujících se pro skončení projednání tohoto dědictví.

 

Dohodu o vypořádání dědictví je uvedený zástupce oprávněn mým jménem uzavřít, i kdybych podle ní neobdržel z dědictví žádný podíl. Prohlašuji, že na všem, co se týká tohoto dědictví a dědického řízení, jsme dohodnuti a že naše zájmy nejsou ve vzájemném rozporu

 

V ........................................................, dne ........................................................

 

…………………………………….

Zmocnitel

 

Plnou moc přijímám.

 

V ........................................................, dne ...................................................................

 

 

…………………………………………….

Zmocněnec

 

Plná moc k zastupování ve věci projednání dědictví v

podle ust. § 441 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., zor

 

 

Já, níže podepsaný .............................................................................................

Narozen (a) ..........................................................................................................

Bytem trvale: ........................................................................................................

 

uděluji plnou moc:

 

Panu (paní) ..........................................................................................................

Narozenému (narozené) ...................................................................…………...

Bytem trvale: ........................................................................................................

 

k tomu, aby mě jako zmocnitele v plném rozsahu zastupoval a jednal mým jménem ve věci projednání dědictví po mém otci .......................... nar.................... posledně bytem ..........................................., zemřelém dne.......................

 

Tato plná moc se konkrétně uděluje k:

-       přijetí (odmítnutí) dědictví po výše uvedeném zůstaviteli,

-       uzavření dohody o vypořádání dědictví,

-       podání opravných prostředků a vzdání se jich,

-       učinění dalších úkonů vyžadujících se pro skončení projednání tohoto dědictví.

 

Tato plná moc je časově omezena na řízení o dědictví konané dne ................... v ............... hod.

 

V ........................................................, dne ........................................................

 

…………………………………….

Zmocnitel

 

Plnou moc přijímám.

 

V ........................................................, dne ...................................................................

 

 

…………………………………………….

Zmocněnec

 

 


 

Obecné informace k plné moci

Smluvní zastoupení je dobrovolné a záleží čistě na vůli každé ze stran, konkrétně zmocnitele, zda se rozhodne nechat zastoupit a samozřejmě zmocněnce, který zmocnění příjme. Zastoupení vzniká dohodou mezi zmocněncem a zmocnitelem, která může být uzavřena písemně i ústně. Vůči třetím osobám se zmocněnec prokazuje plnou mocí, která interpretuje existenci dohody smluvních stran a osvědčuje rozsah zástupcova oprávnění. Plná moc má funkci jen jako potvrzení (doklad) zastoupeného.

 

Forma plné moci se ve většině případů vyžaduje v písemné formě. Je tomu tak u generální (všeobecné) plné moci, plné moci týkající se určitého druhu právního jednání (např. uzavírání kupních smluv). Písemnou formu může vyžadovat právní předpis nebo dohoda stran pro dané právní jednání, které má být učiněno zástupcem (zmocněncem). Ústní může být plná moc týkající se určitého právního jednání, pro které není vyžadována zvláštní forma. Vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma (např, notářský zápis), udělí se plná moc v téže formě. Povinnost obstarat plnou moc ve zvláštní formě je nově zakotvena do NOZ. Toto pravidlo je účinné teprve krátce a už se objevují rozlišné názory na striktnost jeho dodržování. Každopádně v zájmu právní jistoty je lepší toto pravidlo dodržet, alespoň do té doby než se objeví výklad v judikatuře.

 

Nebude-li plná moc udělena ve zvláštní formě, ačkoli to zákon pro dané jednání vyžaduje, k danému úkonu nedojde. Akceptuje-li třetí strana i plnou moc udělenou v prosté písemné formě, nemůže se později dovolávat toho, že plná moc nesplňovala požadavky stanovené zákoníkem.

 

NOZ sice nevyžaduje, aby podpisy na plné moci byly úředně ověřeny. Často se při řešení běžných záležitostí např. s úřady můžeme setkat, že úředně ověřené podpisy na plné moci budou vyžadovat. V některých případech tuto povinnost může stanovit zvláštní právní předpis nebo jde pouze o pravidlo daného úřadu, kterému ač není zákonem stanovené, se nakonec stejně musíte podrobit, pokud chcete svoji záležitost vyřešit co nejrychleji.

 

Právní úprava plné moci v NOZ je dosti podobná právní úpravě předchozího občanského zákoníku. NOZ se odlišuje s úpravou zastoupení na základě domnělého zmocnění. Chrání třetí osoby v situaci, kdy jedna ze stran vyvolá u takové třetí osoby domněnku, že zmocnila k jednání někoho jiného. Taková osoba, se poté nemůže dovolat nedostatku zmocnění, byla-li třetí osoba v dobré víře a mohla-li rozumně předpokládat, že zmocnění bylo uděleno.

 

Př. Otec řekne prodavači, ať vše řeší se synem jeho zástupcem. Prodavač v dobré víře obstará na základě jednání syna pro otce požadovanou věc. Otec se nemůže v takové situaci dovolávat nedostatku zmocnění.

Zmocnění zaniká:

-       vykonáním právního jednání, na které bylo zastoupení omezeno,

-       odvoláním zmocnění zmocnitelem

Práva odvolat zmocnění se nelze vzdát. Lze je omezit, tím, že si strany sjednají důvody pro odvolání zmocnění. V takovém případě, nelze zmocnění odvolat z jiného důvodu. Výjimkou jsou zvlášť závažné důvody ze strany zmocnitele.

-       výpovědí zmocněnce

-       smrtí zmocnitele nebo zmocněnce, popř. zánikem právnické osoby na straně zmocnitele nebo zmocněnce