Příjemnou noc, dnes je úterý 20.2.2024, svátek slaví Oldřich, zítra Lenka.

Odstoupení od smlouvy o dodávkách plynu či elektřiny - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Odstoupení od smlouvy o dodávkách plynu či elektřiny při zvýšení cen či změně podmínek - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma
Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

___
___

 

Odstoupení od smlouvy o dodávkách
plynu či elektřiny při zvýšení cen či změně podmínek

 

 


Jméno a příjmení spotřebitele
Adresa
Můj telefon a e-mailJméno a příjmení prodejce (či název firmy) .........................
IČ prodejce.....................................................................
Adresa prodejce..............................................................V .............. dne .....................

 

 

Odstoupení od smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny (alternativně: plynu) z důvodu zvýšení ceny dodávky elektřiny (alternativně: plynu/změny podmínek)


Vážený dodavateli,

dne............... jsem s Vámi uzavřel Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny (plynu) č. ......................., s odběrným místem................. číslo EAN/EIC................... Dne ............... jsem obdržel dopis, ve kterém jste mě informoval o plánovaném zvýšení ceny dodávky elektřiny (alternativně: dodávky plynu; alternativně změně smluvních podmínek). Takovéto navýšení ceny dodávky elektřiny (alternativně: plynu; alternativně. změnu) nemohu akceptovat.

 

Vzhledem k výše uvedenému využívám svého práva a dle ust. § 11a odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, odstupuji od shora uvedené Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny (plynu), kterou jsem s Vámi uzavřel dne ......................

 

Odstoupení od smlouvy je v souladu s ust. § 11a odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, účinné ke dni 31. 3. 20141.

 

Žádám vás o písemné potvrzení ukončení smlouvy a o konečné vyúčtování dodávaných služeb. Případný přeplatek prosím poukažte ve prospěch mého bankovního účtu č. .............................

 

S pozdravem

 

 

Alternativně:

Váženy dodavateli,


dne.................. jsem s Vámi uzavřel Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny (plynu) č. ......................., s odběrným místem................. číslo EAN/EIC...................

 

K dnešnímu dni jsem se dozvěděl, že z Vaší strany došlo dne ............. k navýšení cen za dodávku elektřiny (alternativně: plynu). Do dnešního dne jsem od Vás neobdržel žádnou zprávu o takovémto zvyšování cen za odebíranou elektřinu (alternativně: plyn).

Vámi provedené navýšení ceny dodávky elektřiny (alternativně: plynu) nemohu akceptovat.

Vzhledem k výše uvedenému využívám svého práva a dle ust. § 11a odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, odstupuji od shora uvedené Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny (plynu).

Žádám vás o písemné potvrzení ukončení smlouvy a o konečné vyúčtování dodávaných služeb. Případný přeplatek poukažte prosím ve prospěch mého bankovního účtu č. .............................


S pozdravem


..............................................

(vlastnoruční podpis)


Přílohy:

(například: doklad o zvýšení ceny či změně podmínek v případě, že jste o změnách a možnosti odstoupení včas informováni nebyli)


 

  1. Dle energetického zákona je odstoupení od smlouvy, v případě, že odběratel (spotřebitel) byl informován dodavatelem o zamýšleném zvyšování cen dodávky elektřiny/plynu, účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém bylo doručeno dodavateli energie. Odběratel však může, v případě že ještě nemá smluveného jiného dodavatele energie, určit pozdější termín skončení smlouvy. Pokud jiný termín neurčí, bude smlouva ukončena k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém bylo odstoupení od smlouvy doručeno dodavateli energie.

 

 

Spotřebitel nesouhlasí s chystaným či již proběhlým zvýšením cen za plyn či elektřinu, popř. s jinými změnami podmínek jeho smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny či plynu.

 

Ze zákona lze do 3 měsíců od data zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek odstoupit od smlouvy o dodávkách elektřiny či plynu bez uvedení důvodu v případě, že dodavatel zvýší ceny dodávku elektřiny nebo plynu nebo jinak změní smluvní podmínky. Pokud dodavatel odběrateli změnu smluvních podmínek či zvýšení cen dodávky elektřiny/plynu s předstihem 30 dnů od jejich účinnosti oznámí a poučí odběratele o jeho právu odstoupit od smlouvy, je lhůta odběratele pro odstoupení od smlouvy kratší. Odběratel v takovém případě musí odstoupit od smlouvy nejpozději 10 dnů před dnem zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. Tedy má zhruba 20 dnů, aby odstoupil od stávající smlouvy a našel si jiného dodavatele energie.

 

Změna dodavatele nelze provést ze dne na den. Obvykle se uvádí, že je potřeba cca 20 dnů na změnu dodavatele. Z toho důvodu, aby odběratel, který vypoví smlouvu u jednoho dodavatele, nezůstal bez dodávky energie, může v odstoupení od smlouvy uvést pozdější termín odstoupení od smlouvy. Pokud pozdější termín neručí, bude jeho odstoupení od smlouvy účinné vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém bylo doručeno dodavateli.

 

Výjimkou je případ, kdy odběratel odstupuje v rámci tří měsíců od účinnosti změn smluvních podmínek či zvýšení ceny (tedy v případě, kdy jste o nich nebyli včas a správně informováni) a zároveň v posledních deseti dnech této lhůty. Zde odstoupení nabývá účinnosti až koncem následujícího měsíce.

 

. Dodavatel informoval odběratele o plánovaném zvýšení cen dodávky elektřiny dne 25. 5. 2014, s tím že ke zvýšení dojde dne 1. 7. 2014. Odběratel odstoupil od smlouvy dne 7. 6. 2014, pokud neuvede v odstoupení pozdější termín, bude odstoupení účinné ke dni 30. 6. 2014. Kdyby odběratel odstoupil až 22.6.2014, odstoupení by nebylo účinné, protože odstoupil již po lhůtě – odběratel musí odstoupit nejpozději 10 dnů před dnem zvýšení ceny (tj. v tomto případě do 20. 6. 2014 včetně).

 

Kdyby dodavatel odběratele o zvýšení cen dodávky elektřiny neinformoval a ke zvýšení cen dodávky elektřiny dojde dne 1. 7. 2014, může odběratel odstoupit ve lhůtě 3 měsíců, tj. nejpozději do 1.10.2014. Odstoupí-li např. dne 10. 7. 2014, bude odstoupení účinné dne 31. 7. 2014, ale pokud odstoupí méně než 10 dnů před koncem měsíce (24. 7. 2014), bude odstoupení účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém bylo odstoupení doručeno dodavateli. (31. 8. 2014).

 

Odstoupit od smlouvy může odběratel buď osobně, písemně nebo se nechat na základě plné moci zastoupit třetí osobou. V případě, že se odběratel rozhodne pro písemnou korespondenci, je vhodné poslat odstoupení od smlouvy doporučeně s dodejkou, aby měl odběratel doklad o převzetí písemnosti. U osobního předání odstoupení od smlouvy, předá odběratel jedno vyhotovení dodavateli a na druhém vyhotovení si nechá potvrdit převzetí odstoupení od smlouvy. Toto vyhotovení odběratel uchová pro svou vlastní potřebu jako důkazní prostředek. V případě přikládání různých dokladů k dopisu doporučuji zasílat pouze kopie dokladů (v případě nutnosti úředně ověřené) a originál si ponechat.