Dobré odpoledne, dnes je úterý 21.5.2024, svátek slaví Monika, zítra Emil.

Darovací smlouva na pozemek - vzor ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Darovací smlouva na pozemek (nemovitost) - vzor zdarma ke stažení online

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014
___
___

DAROVACÍ SMLOUVA NA POZEMEK VZOR

 

Martin Kadavý
trvale bytem: Plzeňská 97, 150 00 Praha 5
Rč 351105/1108
(dále jen „dárce“)

a

Jan Kadavý
trvale bytem: Horní 1, 415 01 Teplice
Rč. 720501/1972
(dále jen „obdarovaný“)

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

tuto

Darovací smlouvu

 

I.

Prohlášení dárce

 

1. Dárce prohlašuje, že je na základě Potvrzení o dědictví ze dne 11. 3. 1999 vedeném pod sp. zn. 3D-258/96-9V, výlučným vlastníkem těchto nemovitých věcí a to:

- pozemku parc. č. 178/49, označenému jako orná půda, o výměře 1974 m2,

- pozemku parc. č. 838/4, označenému jako zahrada, o výměře 1080 m2,

- pozemku parc. č. 897/8, označenému jako orná půda, o výměře 1804 m2,

- pozemku parc. č. 887/21. označenému jako orná půda, o výměře 901 m2,

- pozemku parc. č. 1070/25, označenému jako orná půda, o výměře 3597 m2,

vše zapsáno na listu vlastnictví č. 589 pro obec Teplice a k. ú. Trnovany, vedených u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice.

 

II.

Předmět smlouvy

 

1. Dárce touto smlouvou bezplatně převádí vlastnické právo k nemovitým věcem uvedeným v článku I. této smlouvy, tedy daruje, obdarovanému svému synovi do výlučného vlastnictví nemovité věci uvedené v článku I. této smlouvy společně se všemi součástmi a příslušenstvím, které se k výše uvedeným nemovitým věcem váží, a se všemi právy a povinnostmi v rozsahu, jak tyto doposud sám dárce užíval, mohl užívat či k nim dárce byl oprávněn.
 
2. Obdarovaný uvedený dar v celém rozsahu tímto přijímá do svého výlučného vlastnictví.
 

III.

Prohlášení smluvních stran

1. Dárce prohlašuje, že mu není známo, že by na předmětu daru vázly právní či faktické vady, vyjma případných faktických vad zjevně viditelných při běžné prohlídce. Dárce rovněž prohlašuje, že na předmětu daru neváznou žádné dluhy, věcná břemena (služebnosti či reálná břemena), zástavní práva ani jiná práva třetích osob nebo jiné právní závady.

2. Dárce dále prohlašuje, že jeho možnost disponovat s označeným předmětem daru není žádným způsobem omezena.

3. Obdarovaný prohlašuje, že je mu stav darovaných nemovitých věcí znám, tyto nemovité věci si řádně prohládl a v takovém stavu je přejímá do svého výlučného vlastnictví.

 

IV.

Ustanovení o odvolání daru

 

1.Dárce může odvolat dar upadne-li po darování do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen. V tomto případě může dárce požadovat po obdarovaném, aby mu dar vydal zpět nebo zaplatil jeho obvyklou cenu.

 

2.Obdarovaný se zprostí vydání daru zpět dárci, pokud dárci poskytne nutnou výživu, v tom rozsahu v jakém se dárci nedostává prostředků k uvedené výživě. Obdarovaný takovou povinnost nemá, je-li sám v obdobné nouzi jako dárce.

 

3.Dárce může od darovací smlouvy odstoupit, ublíží-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně poruší dobré mravy a dárce takovéto jednání obdarovanému neprominul. Byl-li dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru a není-li to možné zaplacení jeho obvyklé ceny.

 

V.

Nabytí vlastnického práva

 
Obdarovaný nabude výlučné vlastnictví k darovaným nemovitostem, které jsou předmětem této smlouvy, vkladem do katastru nemovitostí.

Dárce se zavazuje podat návrh na vklad do katastru nemovitostí nejpozději do 3 dnů od podpisu této smlouvy.

 

VI.

Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva je sepsána a uzavřena celkem ve třech vyhotoveních stejné právní závaznosti, z nichž jedno vyhotovení bude použito jako příloha k návrhu na vklad do katastru nemovitostí a po jednom vyhotovení obdrží každý z účastníků po podpisu této smlouvy.

 

2. Tato smlouva může být doplněna či měněna pouze písemnými dodatky podepsanými smluvními stranami.

 

3. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy, které nejsou zvlášť touto smlouvou upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

 

4. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, tuto smlouvu si před podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.V Teplicích dne 2.1.2014

Martin Kadavý
dárce

úředně ověřený podpis


V Teplicích dne 2.1.2008

Jan Kadavý
obdarovaný

úředně ověřený podpis

 

 


 

Obecné informace o darovací smlouvě podle nového občanského zákoníku a její náležitosti:

 

Darovací smlouva představuje bezúplatné převedení majetku mezi smluvními stranami na základě smlouvy. Dárce může darovací smlouvou, buď bezplatně převést vlastnické právo k věci na obdarovaného, tak že zároveň dojde k předání daru, nebo se může zavázat (dát příslib) obdarovanému dar předat v budoucnu. 

 

Předmětem darovací smlouvy mohou být věci movité i nemovité, pohledávky, výsledek činnosti, podpora, budoucí majetek.

 

Darování podpory

Dárce se může zavázat obdarovaného pravidelně podporovat (např. soused nám umožní pravidelní odběr vody z jeho studny). Podporou se rozumí pravidelné poskytování daru, které může být účelově zaměřeno (podpora rodičů při studiu potomka, podpora při insolvenci). Poté co účel darování odpadne (syn dostuduje, dojde k splnění oddlužení) závazek z podpory zanikne. Strany si při sjednání pravidelné podpory mohou upravit i přechod práva na podporu na jejich právní nástupce.

 

Darování celého majetku

Dárce může darovat všechen svůj současný majetek, který vlastní ke dni účinnosti smlouvy. Obdarovaný však musí mít na paměti, že nabude-li všechen majetek dárce, váže se na něj ustanovení o převzetí majetku (§ 1893 NOZ), dle kterého se stává společně a nerozdílně se zcizitelem dlužníkem z dluhů, které s převzatým majetkem souvisí. Je-li obdarovaný osobou blízkou vůči dárci, není výše do které společně s dárcem odpovídá omezena hodnotou majetku který nabyl. Zprostit se této povinnosti může, prokáže-li, že o určitém dluhu nevěděl nebo nemohl vědět.

 

Zákon také limituje darování budoucího majetku, kdy vůli dárce disponovat s majetkem nabytým později je omezena na 1/2 tohoto majetku.

 

Společenská úsluha

Vedle darování je nutné rozlišovat ostatní liberality (společenské úsluhy), kdy nepůjde o darování, neboť zde chybí vůle stran se smluvně vázat. Příkladem může být nabídnutí cigarety, tringelt v restauraci, svezení stopaře a jiné. Na tyto společenské úsluhy se nevztahují ustanovení o darování, např. dárce se nemůže domáhat vrácení daru.

 

Nově také občanský zákoník umožňuje tomu, kdo pouze slíbí druhému nějaký dar, takový slib nedodržet. V případě, že však byl již slib učiněn, má právo, ten kdo slib obdržel, požadovat náhradu nákladů účelně vynaložených v očekávání daru. Například prodavač zverimexu slíbí chovateli darovat dvě želvy. V samotném očekávání daru si chovatel pořídí terárium a potravu pro želvy na dva roky. Prodavač má právo od daného slibu odstoupit a želvy mu nedarovat, ale bude muset chovateli uhradit již účelně vynaložené náklady za terárium a potravu pro želvy.

Nový občanský zákoník v tomto případě připouští výjimku ze zásady, že daný slib zavazuje a smlouvy mají být splněny (§ 3 odst. 2 písm d) NOZ). Slib daru v tomto případě nezavazuje, nemusí být dodržen. Potencionálnímu obdarovanému náleží právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které vynaložil v domnění, že bude obdarován. Nepřísluší mu však právo na vymáhání vydání slíbené věci.

 

Písemná forma se u darovací smlouvy vyžaduje při darování věci zapsané do veřejného seznamu (nemovitosti, ochranné známky...) Dále je písemná smlouva předepsána i v případě, že obsahem smlouvy je samotný závazek dárce k odevzdání daru v budoucnu. V tomto případě je dárce zavázán pouze k odevzdání daru, nikoli k povinnosti platit úrok z prodlení.

 

Dárce také v případě, že ještě neodevzdal dar, může od smlouvy odstoupit a odevzdání daru odepřít. Takové jednání ze strany dárce občanský zákoník připouští v případě závažné změny okolností na jeho straně, které vedou k vážnému ohrožení dárcovy výživy nebo plnění dárcovy vyživovací povinnosti.

 

Například Dárce se zavázal poskytnout obdarovanému podporu. Dárcův rodinný domek postihla povodeň a dárce nyní se svojí rodinou bydlí v pronajatém bytu. Po uhrazení nájemného dárci nezbývá dostatek finančních prostředků pro jeho výživu a výživu jeho dětí. Dárce může v případě, že ještě nedošlo k poskytnutí daru, odstoupit od smlouvy a odevzdání daru odepřít. Došlo-li k částečnému odevzdání daru ze strany dárce, může odstoupit od smlouvy jen ohledně toho, co dosud nesplnil. 

 

Za darování se považuje i tzv. smíšená smlouva v případě, že hodnota darování převažuje. Práva a povinnosti se budou posuzovat podle darovací smlouvy, byla-li hodnota daru uplacena jen zlomkovou cenou (př. počítač za 1,- Kč).

 

Zákaz darování

Relativní neplatnost způsobuje darování osobě, která provozuje zařízení poskytující zdravotnické služby, a osobě která takové zařízení spravuje nebo je v něm zaměstnána. Relativní neplatnosti se může dovolat pouze dárce v případě, že učinil darování v době, kdy byl v péči takového zařízení nebo jinak přijímal jeho službu.

 

Darování pro případ smrti

Na rozdíl od starého občanského zákoníku, který darování pro případ smrti výslovně zakazoval, nový občanský zákoník váže takovéto darování na odkládací podmínku, že obdarovaný přežije dárce. Daná smlouva nabývá účinnosti, až když dárce zemře. Smrtí dárce také dochází k převodu vlastnického práva na obdarovaného. Od úpravy odkazu se darování pro případ smrti liší splněním těchto tří podmínek: 1) obdarovaný vyslovil souhlas s darováním, 2) dárce se výslovně vzdá svého práva dar odvolat, 3) dárce vydá listinu obdarovanému.

 

Odvolání daru

Odvolání daru pro nouzi

Dárce může odvolat dar, upadne-li po darování do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen. V tomto případě může dárce požadovat po obdarovaném, aby mu dar vydal zpět nebo zaplatil jeho obvyklou cenu. Právo dárce na odvolání daru se nevztahuje na případy, kdy si dárce přivodí nouzi úmyslně sám nebo z hrubé nedbalosti. Právo odvolat dar je osobním právem dárce a zaniká jeho smrtí. 

 

Odvolání daru pro nevděk

Dárce může od darovací smlouvy odstoupit, ublíží-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně poruší dobré mravy a dárce takovéto jednání obdarovanému neprominul. Byl-li dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru a není-li to možné zaplacení jeho obvyklé ceny.

Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy běží dárci lhůta 1 rok ode dne, co obdarovaný dárci ublížil nebo 1 rok ode dne, kdy získal vědomost o důvodu pro odvolání daru.