Dobrý večer, dnes je pátek 14.6.2024, svátek slaví Roland, zítra Vít.

Posudek pro potvrzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel vzor zdarma

Posudek pro potvrzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma. Normální řidiči a řidiči z povolání. 

 

 

 

 

Posudek o zdravotní způsobilosti
k řízení motorových vozidel

 

85 a 88 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,

 ve znění pozdějších předpisů)

 

 

Název zdravotnického zařízení, jehož jménem se posudek vydává, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresa sídla nebo místa podnikání

………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Jméno, popřípadě jména, a příjmení, titul posuzované osoby

 

.....................................................................................................................................................................................

 

Datum narození .............………………              Průkaz totožnosti - číslo1)……......................................................

 

Adresa místa trvalého pobytu posuzované osoby, popřípadě místo pobytu na území ČR, jde-li o cizince…………

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Skupina nebo podskupina řidičského oprávnění, ke které je posudek vydáván

 

.....................................................................................................................................................................................

 

Druh lékařské prohlídky2)……………………………………………………………………………………………

 

Posuzovaná osoba uvedená v § 87 odst. 1 písm. a), d), e) nebo odstavci 3 zákona3)

 

a) je zdravotně způsobilá

b) není zdravotně způsobilá4)

c) je zdravotně způsobilá s podmínkou4,5)

 

…………………………………………………………………………….................................................................

 

Datum ukončení platnosti posudku6) ..........................................................................................................................

 

 

 

 

 

 ..........................................                                                                                  …..………………………………………..

       datum vydání posudku                                                                                     jméno, popřípadě jména, příjmení, podpis lékaře

                                                                                                                                        otisk razítka zdravotnického zařízení

 

 

Poučení:

Proti  tomuto posudku  je možno  podat podle  ustanovení § 77 odst.  2 zákona  č. 20/1966  Sb., o  péči o  zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, návrh na jeho  přezkoumání do 15 dnů ode dne, jeho prokazatelného obdržení. Návrh se podává písemně vedoucímu zdravotnického  zařízení,   a to prostřednictvím lékaře, který posudek vypracoval; jde-li o zdravotnické zařízení provozované lékařem, který poskytuje zdravotní péči vlastním jménem, návrh se podává tomuto lékaři.

 

__________________________________________________________________________________________________________  

1) Občanský průkaz, u cizinců  cestovní doklad; lze uvést i jiný doklad prokazující totožnost jeho držitele.

2) Uvede se, které lékařské prohlídce se podle zákona posuzovaná osoba uvedená § 87 odst. 1 písm. a), d), e) nebo odstavci 3 zákona pro

    potřeby posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla podrobila

3) Nehodící se škrtněte.

4) Postupuje se podle § 88 odst. 4 zákona.

5) Uvede  se  podmínka,  která  podmiňuje  zdravotní způsobilost k řízení  motorových vozidel  (nezbytný zdravotnický  prostředek, technická úprava motorového vozidla  nebo jiné  omezení,  například   podrobení  se   odbornému  vyšetření   podmiňujícím zdravotní způsobilost a tím i platnost posudku).

6) Vyplní  se v  případech stanovených  v § 4  odst. 3 vyhlášky o zdravotní  způsobilosti  k řízení motorových vozidel.

 

ŘIDIČI Z POVOLÁNÍ

 

 

Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel osoby v pracovně - právním vztahu, u níž je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě nebo osoby, která je

samostatně výdělečně činná

85 a 88 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,

 ve znění pozdějších předpisů)

 

Název zdravotnického zařízení, jehož jménem se posudek vydává, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresa sídla nebo místa podnikání

…………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………….

Jméno, popřípadě jména, a příjmení, titul posuzované osoby

 

...........................................................................................................................................................................

 

Datum narození .............………………              Průkaz totožnosti - číslo1)……................................................

Adresa místa trvalého pobytu posuzované osoby, popřípadě místo pobytu na území ČR, jde-li o cizince, popřípadě adresa mimo území ČR, jde-li o osobu, která nemá na území ČR adresu místa trvalého pobytu nebo místo pobytu

…………….……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

Adresa sídla zaměstnavatele, je-li zaměstnavatelem právnická osoba, popřípadě adresa místa trvalého pobytu nebo místa pobytu v ČR, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba2)

……………………………………………….……………………………………………....

 

Adresa místa výkonu práce……………………………………………………………….

 

Pracovní zařazení (druh práce), skupina nebo podskupina řidičského oprávnění, ke které je posudek požadován, v případě skupiny nebo podskupiny C, zda se jedná o režim § 87a zákona, charakter pracovních podmínek obsahující výčet jednotlivých faktorů pracovních podmínek s uvedením jejich míry, stanovený režim práce s důrazem na práci v noci a výčet dalších rizik včetně bezpečnostních

……………………………………………….……………………………………………....

 

Druh lékařské prohlídky3):………………………………………………………………...

 

U posuzované osoby bylo provedeno dopravně psychologické vyšetření a vyšetření neurologické podle § 87a zákona:    
ano           ne4)

 

Posuzovaná osoba uvedená v § 87 odst. 1 písm. b) nebo c) zákona k výkonu výše uvedené práce za uvedených podmínek

a) je zdravotně způsobilá

b) není zdravotně způsobilá5,6)

c) je zdravotně způsobilá s podmínkou5,7)

………………………………………………….................................................................

 

Datum ukončení platnosti posudku8) ................................................................................................................

 

 

 

 ..........................................                                                                                  …..………………………………………..

       datum vydání posudku                                                                                     jméno, popřípadě jména, příjmení, podpis lékaře

                                                                                                                                        otisk razítka zdravotnického zařízení

 

Poučení:

     Proti  tomuto posudku  je možno  podat podle  ustanovení § 77 odst.  2 zákona  č. 20/1966  Sb., o  péči o  zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, návrh na jeho  přezkoumání do 15 dnů ode dne, jeho prokazatelného obdržení. Návrh se podává písemně vedoucímu zdravotnického  zařízení,   a to prostřednictvím lékaře, který posudek vypracoval; jde-li o zdravotnické zařízení provozované lékařem, který poskytuje zdravotní péči vlastním jménem, návrh se podává tomuto lékaři.


1) Občanský průkaz, u cizinců  cestovní doklad; lze uvést i jiný doklad prokazující totožnost jeho držitele.

2) Nevyplňuje se, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou.

3) Uvede se, které lékařské prohlídce se podle zákona posuzovaná osoba uvedená § 87 odst. 1 písm. b) nebo c) zákona pro potřeby posouzení

    zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla podrobila

4) Nehodící se škrtněte.

5) Postupuje se podle § 88 odst. 4 zákona.

6) Jde-li  o zdravotní nezpůsobilost z důvodu dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti k výkonu práce nebo činnosti spočívající v řízení motorového vozidla, uvede se i tento důvod (§5 odst. 2 písm. b) vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zákoník práce).

7) Uvede  se  podmínka,  která  podmiňuje  zdravotní způsobilost k řízení  motorových vozidel  (nezbytný zdravotnický  prostředek, technická úprava motorového vozidla  nebo jiné  omezení,  například   podrobení  se   odbornému  vyšetření   podmiňujícím zdravotní způsobilost a tím i platnost posudku).

8) Vyplní  se v  případech stanovených  v § 4  odst. 3 vyhlášky o zdravotní  způsobilosti  k řízení motorových vozidel.

 

 

Související odkaz:


Ke stažení jako Word soubor (*.doc):