Příjemnou noc, dnes je čtvrtek 30.5.2024, svátek slaví Ferdinand, zítra Kamila.

Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

___

___

DOHODA O ZRUŠENÍ A VZÁJEMNÉM VYPOŘÁDÁNÍ PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ

vzor

Jan Novák , r.č. XXXXXX/4289, nar. 03.05.1981,

bytem Novákova 3103/3, 695 01 Lanškroun

(dále jen “Strana prvá”)

a

Jana Nováková, roz. Novotná, r.č.: XXXXXX/4325, nar. 26.04.1983

bytem Ježov 71, PSČ: 696 48

(dále jen „Strana druhá“),

(dále rovněž jako účastníci či smluvní strany),

kteří prohlašují, že jejich způsobilost k právním úkonům není nijak omezena, uzavírají ve smyslu ustanovení § 141 občanského zákoníku tuto dohodu o zrušení a vzájemné vypořádání podílového spoluvlastnictví k věci nemovité.

 

Čl. I

Předmět dohody

1.1. Účastníci, jakožto podíloví spoluvlastníci, tímto shodně prohlašují, že na základě Smlouvy kupní ze dne 28.08.2006 (s právnímu účinky vkladu ke dni 30.08.2006) mají ve svém vlastnictví nemovitost vedenou u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, zapsanou pro k.ú a obec Hodonín na listu vlastnictví č. 12994 a sice

* bytovou jednotku č. 3103/25, nacházející se v budově sestávající se z budov č.p. 3103, č.p. 3104, , č.p. 3105 (bytový dům) stojící na stavebních pozemcích par. č. st. 4211/1, par.č. st. 4211/2, par.č. st. 4211/3

přičemž s vlastnictvím je spojen

spoluvlastnický podíl o velikosti 731/47270 na společných částech budovy (bytový dům) č.p. 3103, č.p. 3104, č.p. 3105 a na stavebních pozemcích par. č. st. 4211/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 277 m2, par. č. st. 4211/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 244 m2, par. č. st. 4211/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 226m2, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 6077 pro k.ú a obec Hodonín, okres Hodonín, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hodonín,

přičemž spoluvlastnický podíl každého z nich na shora uvedené nemovitosti je ideální ½ (polovina) z celku.

1.2. Účastníci dále uvádějí, že jejich možnost disponovat se shora specifikovanými nemovitostmi, resp. s jejich spoluvlastnickým podílem není žádným způsobem omezena.

 

Čl. II

Zrušení spoluvlastnictví

2.1. Oba účastníci této dohody se dohodli na zrušení spoluvlastnictví k nemovitosti, specifikovaných v čl. I. bodu 1.1. této dohody.

 

Čl. III

Způsob vypořádání vlastnictví

3.1. Nemovitosti specifikovaná v článku I. bodu 1.1. této dohody se stává výlučným vlastnictvím Prvé strany.

3.2. Prvá strana v souladu s obsahem (účelem) této dohody prohlašuje, že shora specifikovaný spoluvlastnický podíl na bytové jednotce č. 3103/25, nacházející se v budově sestávající se z budov č.p. 3103, č.p. 3104, , č.p. 3105 (bytový dům) stojící na stavebních pozemcích par. č. st. 4211/1, par.č. st. 4211/2, par.č. st. 4211/3 od Druhé strany tímto do svého výlučného vlastnictví přijímá

a rovněž tak tímto přijímá i

spoluvlastnický podíl o velikosti 731/94540 připadají na podíl Druhé strany na společných částech budovy (bytový dům) č.p. 3103, č.p. 3104, č.p. 3105 a na stavebních pozemcích par. č. st. 4211/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 277 m2, par. č. st. 4211/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 244 m2, par. č. st. 4211/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 226m2.

3.4. Druhá strana tímto prohlašuje, že žádnou finanční náhradu za pozbytí vlastnického práva k výše specifikované bytové jednotce vůči Prvé straně nepožaduje, neboť Prvá strana se od dne účinnosti této dohody zavazuje výlučně hradit veškeré závazky související se úvěrovou smlouvu č. 51-1012537600, kterou dne 26.07.2006 uzavřela právě Druhá strana, kdy na základě touto smlouvou poskytnutého úvěru došlo ze strany účastníků této dohody k úhradě kupní ceny shora specifikované bytové jednotky.

3.5. Účastníci prohlašují, že takto jsou vypořádány veškeré jejich majetkové nároky vyplývající ze zrušeného podílového spoluvlastnictví.

 

Čl. IV

Nabytí vlastnictví

4.1. Vlastnické právo k předmětnému spoluvlastnickému podílu nabude Prvá strana jako účastník této dohody až vkladem do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, a to ke dni podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, kdy Druhá strana se zavazuje tento podepsat v okamžiku podpisu této dohody.

4.2. Smluvní strany se dohodly, že návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí podá Prvá strana, a to na své náklady.

 

Čl. V

Ostatní ujednání

5.1. Účastníci se dále dohodli, že dnem účinnosti této dohody se Prvá strana zavazuje hradit veškeré závazky související s užíváním předmětné nemovitosti, tj. zejména náklady na odběr elektrické energie, plynu,vody, tepla, atd.

5.2. Účastníci si v souladu se shora uvedeným závazkem Prvá strany zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při převodu majetkových práv a povinností podle dohody u příslušných dodavatelů medií či pojišťovny

 

Čl. VI

Závěrečná ujednání

6.1. V případě, že příslušný katastrální úřad vyzve Prvou stranu v právním postavení navrhovatele k odstranění nedostatků návrhu na vklad vlastnického práva dle této dohody, zavazují se obě smluvní strany ve lhůtě stanovené katastrálním úřadem tyto nedostatky odstranit.

6.2. Pokud však příslušný katastrální úřad návrh vkladu vlastnického práva zamítne nebo řízení zcela zastaví, pak se obě smluvní strany zavazují poskytnout si nezbytnou součinnost a neodkladně tak odstranit nedostatky, pro které byl návrh zamítnut nebo řízení o povolení tohoto vkladu zastaveno.

6.3. Strana prvá se zavazuje řádně a včas splnit svoji daňovou povinnost, a to v souladu se zákonem č. 357/1992 Sb. (o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí).

6.4. Změny a doplňky této dohody (smlouvy) lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

6.5. Tato dohoda je sepsána v šesti vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana, a dále čtyři vyhotovení budou předána s návrhem na vklad do katastru nemovitostí Katastrálnímu úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín.

6.6. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že tato byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

6.7. Tato dohoda nabude účinnosti dnem podpisu této dohody oběma účastníky.

 

V Hodoníně, dne 24.06.2013

_____________________________ ________________________

Jan Novák                                             Jana Nováková, roz. Novotná

Strana prvá                                                     Strana druhá