Dobrý večer, dnes je sobota 22.6.2024, svátek slaví Pavla, zítra Zdeňka.

Čestné prohlášení, sleva na manželku/la - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

 

Čestné prohlášení - sleva na manželku (manžela) - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

 

Čestné prohlášení - sleva na manželku

 

Čestné prohlášení

 

Já níže podepsaná ................................., r. č. ............................., bytem ............................., čestně prohlašuji, že jsem za zdaňovací období rok 2014 neměla vlastní příjem přesahující 68 000,- Kč, který by se dle ust. § 35ba zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zahrnoval do vlastního příjmu manželky.

 

Svým podpisem stvrzuji, že mnou výše uvedené údaje jsou pravdivé.

 

Ve .......................... dne ............................

 

 

                                                                                             ..............................

                                                                                             vlastnoruční podpis

 

 


 

Slevu na manželku může uplatnit poplatník, jehož manželka (manžel) je bez příjmů nebo její příjmy nepřesahují za daný kalendářní rok 68 000 Kč. Nejčastěji se jedná o ženy na rodičovské dovolené nebo, které jsou nezaměstnané. Je důležité zdůraznit, že rodičovský příspěvek se do příjmu 68 000 Kč nezahrnuji.

Budete-li uplatňovat slevu na manželku, přiložte čestné prohlášení manželky k daňovému přiznání.

 


 

 

Odpočet na manžela nebo manželku v daňovém přiznání

Poplatník si kromě jiných slev na dani může uplatnit i slevu na manželku (manžela) ve výši 24 840 Kč, pokud s ním manželka (manžel) žije ve společně hospodařící domácnosti a nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč. Je-li manželka (manžel) držitelkou průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka 24 840 Kč na dvojnásobek, tj. 49 680 Kč.
Zákon o daních z příjmů ve svém negativním výčtu vyjmenovává příjmy, které se do částky 68 000,- Kč nezahrnují.

 

Do vlastních příjmů manželky (manžela) se nezahrnují:
-    dávky státní sociální podpory, tj. přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, porodné a pohřebné.
-    dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna,
-    dávky osobám se zdravotním postižením,
-    příspěvek na péči, sociální služby,
-    dávky pomoci v hmotné nouzi, tj příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc,
-    státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem,
-    státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření,
-    státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření,
-    stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání,
-   příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen,
-    u manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manželky (manžela) nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů.

 

Do příjmu manželky (manžela) se zahrnuje:
-    veškeré výdělky (včetně příjmů, které se nezdaňují nebo neuvádějí v daňovém přiznání)
-    podpora v nezaměstnanosti
-    nemocenská i náhrada mzdy při pracovní neschopnosti nebo při ošetřování člena rodiny
-    peněžitá pomoc v mateřství (mateřská)
-    veškeré druhy důchodů (například invalidní, starobní)
-    výživné manželky po rozvodu

 

Kdy nelze slevu na manželku (manžela) uplatnit
Slevu na manželku jak už z názvu vypovídá nelze uplatnit na družku (druha), přestože spolu partneři žijí několik let ve společně hospodařící domácnosti. Co se rozumí společně hospodařící domácností, není podloženo žádnou zákonnou definicí. Analogicky si můžeme vyložit, že společně hospodařící domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.
Naopak od roku 2014 se za manžela (manželku) pro účely daní z příjmů rozumí také partner/ka podle zákona upravujícího registrované partnerství.
Slevu na manželku (manžela) nemůže uplatnit poplatník, který uplatňuje výdaje paušálem.

 

Manželství netrvalo celý kalendářní rok
Bylo-li manželství uzavřeno nebo rozvedeno během roku, za který jeden z manželů bude uplatňovat slevu na dani za manželku, lze uplatnit tuto daňovou slevu v poměrné výši, a sice za všechny měsíce, kdy je podmínka existence manželství splněna na začátku měsíce.
Tedy bylo-li manželství uzavřeno 15. 5. 2014, může být sleva uplatněna až za měsíc červen – prosinec 2014. Sleva se v tomto případ uplatní ve výši 1/12 za každý kalendářní měsíc, ve kterém byla na jeho počátku podmínka splněna. Tedy za období červen – prosinec 2014 jde o 7 měsíců, za které se nám bude sleva počítat, tj. 2070 za každý měsíc – celkem za 7 měsíců 14 490 Kč.