Dobré odpoledne, dnes je pátek 12.7.2024, svátek slaví Bořek, zítra Markéta.

Smlouva o převzetí dluhu - vzor ke stažení zdarma

Dohoda o převzetí dluhu - vzor, tiskopis, formulář ke stažení online zdarma
Smlouva o přistoupení k závazku

 

Smlouva o převzetí dluhu
vzor
Dlužník

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)


Přejímatel

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)


Věřitel

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)Čl. 1

Předmět smlouvy

Podle smlouvy o půjčce uzavřené dne ……… je dlužník povinen zaplatit věřiteli dluh ve výši ……… Kč. Dlužná částka je splatná dne ………

Dlužník prohlašuje, že převzetí dluhu neodporuje úmluvě mezi ním a věřitelem a že jeho splnění není vázáno jen na jeho osobu.Čl. 2

Touto smlouvou přejímatel přejímá dluh dlužníka specifikovaný v čl. 1 smlouvy a je srozuměn s tím, že nastoupí jako dlužník na jeho místo.

Přejímatel může vůči věřiteli uplatnit všechny námitky, které měl vůči věřiteli původní dlužník.Čl. 3

Účinky převzetí dluhu nastanou až po udělení souhlasu věřitele. Od tohoto okamžiku

  • původní dlužník nemá povinnost plnit vůči věřiteli,
  • povinnost plnit pohledávku včetně příslušenství přechází na přejímatele,
  • věřitel se může domáhat splnění jen na přejímateli,
  • je nový dlužník oprávněn uplatnit své námitky proti pohledávce.Čl. 4

Vzájemná práva a povinnosti věřitele a nového dlužníka zůstávají nezměněny.Čl. 5

Závěrečná ujednání

 

Smlouva je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž obdrží každý z účastníků po jednom.

Veškeré změny a doplňky lze platně sjednat pouze písemnou formou.

Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy účastníků obecně platnými předpisy, zejména občanským zákoníkem v platném znění.

V ………… dne …………..Podpisy:      ………………………      ………………………

                    (dlužník)                             (přejímatel)Souhlas věřitele:


Věřitel s převzetím dluhu souhlasí a na důkaz připojuje svůj podpis.………………………

(věřitel)


 

Smlouva o přistoupení k závazku
vzor
Přistupitel

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)


Věřitel

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)Čl. 1

Předmět smlouvyPodle smlouvy o půjčce uzavřené dne ……… je dlužník …………… povinen zaplatit věřiteli dluh ve výši ……… Kč. Dlužná částka je splatná dne ………


Čl. 2Touto smlouvou přistupuje přistupitel k peněžitému závazku dlužníka specifikovanému v čl. 1 smlouvy. Přistupitel je srozuměn s tím, že se podpisem této smlouvy stane dlužníkem vedle původního dlužníka.

Oba dlužníci budou zavázáni společně a nerozdílně (solidárně).

Přistupitel může vůči věřiteli uplatnit všechny námitky, které má vůči věřiteli původní dlužník.


Čl. 3Vzájemná práva a povinnosti věřitele a původního dlužníka zůstávají nezměněny.


Čl. 4

Závěrečná ujednáníSmlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každý z účastníků po jednom.

Veškeré změny a doplňky lze platně sjednat pouze písemnou formou.

Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy účastníků obecně platnými předpisy, zejména občanským zákoníkem v platném znění.
V ………… dne …………..Podpisy:      ………………………      ………………………

                    (věřitel)               (přistupitel)

 

 


Převzetí dluhu, přistoupení k závazku

Zákon připouští nejenom změnu v osobě věřitele (postoupení pohledávky, poukázka), ale rovněž změnu na straně dlužníka.

Prvním případem je převzetí dluhu (vzor). Tento institut je možné použít jak u peněžitých tak i u nepeněžitých závazků. Musí být uzavřena písemná smlouva mezi starým a novým dlužníkem, ke které je nutný souhlas věřitele (forma tohoto souhlasu není předepsána) – důsledně se zde uplatňuje ochrana věřitele (věřitel totiž rozhodně nemá zájem na tom, aby se jeho dlužníkem stal někdo, na kom bude dluh vymáhat složitěji, někdo, kdo na zaplacení svého dluhu nebude mít potřebné prostředky). To, že se mění osoba dlužníka, má vliv i na zajišťovací prostředky (ručení, zástavní právo apod.) – zajištění trvá jen tehdy, když s tím ručitel či zástavní dlužník souhlasí. Ručitel např. nabídl záruku z důvodu, že dlužník je jeho přítelem, a tak již nemá dále zájem na tom, aby ručil, když je dlužníkem někdo jiný. I toto by měl mít věřitel na zřeteli v případě, že se rozhodne převzetí dluhu vyhovět a vyslovit s takovou smlouvou souhlas.

Jiným případem je situace, kdy osoba odlišná od původního dlužníka uzavře písemnou smlouvu s věřitelem. Dohoda mezi starým dlužníkem a touto třetí osobou zde není. Pak se třetí osoba stane dlužníkem vedle původního dlužníka – vzrůstá počet dlužníků. Toto nemá vliv na zajištění.

Konečně třetím případem je přistoupení k závazku (vzor), které se týká pouze peněžitých závazků. Rovněž zde vzrůstá počet dlužníků. Zde je nutná písemná smlouva mezi věřitelem a novým dlužníkem (znovu bez souhlasu s původním dlužníkem a opět bez vlivu na zajištění závazku). Rozdíl od předchozího případu je v tom, že se zde mezi starým a novým dlužníkem zakládá pasivní solidarita. Ta spočívá v tom, že dlužníci odpovídají za splnění dluhu společně a nerozdílně, dle starého mušketýrského hesla – všichni za jednoho, jeden za všechny. Konkrétně jde o to, že:

  • splní-li dluh jeden z nich, dluh zanikne všem,

     

  • dojde-li k zániku závazku jinak než splněním, nepůsobí to automaticky vůči všem dlužníkům (např. věřitel může prominou dluh jednomu z nich – ostatní musí plnit).

 

Pozor! Zákon upravuje též převzetí plnění. Ale v tomto případě se nejedná o změnu v subjektech. Jde o to, že třetí osoba dlužníku slíbí, že za něho jeho dluh splní. Základní závazkový právní vztah mezi dlužníkem a věřitelem se nemění. Ale vzniká nový vztah – mezi dlužníkem a přejímatelem povinnosti k plnění – přejímatel má povinnost vůči dlužníkovi. Věřitel může svůj dluh stále požadovat pouze po původním dlužníku. Ten se pak obrací na třetí osobu a ta musí plnit. Když neplní, pak to nic nemění na tom, že dlužník musí svůj závazek vůči věřiteli splnit. Ale může žádat náhradu škody po třetí osobě, protože ta porušila svoji právní povinnost.

Pro dohodu o převzetí plnění zákon opět nevyžaduje žádnou zvláštní formu, ale lze opět jen doporučit (např. kvůli důkazní situaci v možném soudním řízení) dodržení formy písemné.