Dobré odpoledne, dnes je pátek 12.7.2024, svátek slaví Bořek, zítra Markéta.

Smlouva doživotního užívání bytu, domu - vzor ke stažení zdarma

Dohoda doživotního užívání bytu, domu, nemovitosti - smlouva o zřízení věcného břemene doživotního bydlení - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

 

 

Smlouva o zřízení věcného břemena doživotního bydlení
vzor
Povinný

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)


Oprávněný

…………………………………… (jméno a příjmení)

…………………………………… (bydliště)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP)Čl. 1

Předmět smlouvy


Povinný je vlastníkem bytu č. … v … podlaží domu č.p. …, v obci ………, ulice ……… Byt je zapsaný v Katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v ………… na LV č. …, katastrální území …………, obec ………….

Povinný zřizuje ve prospěch oprávněného a k tíží výše specifikovaného bytu věcné břemeno doživotního bydlení. Oprávněný smí užívat byt včetně jeho součástí a příslušenství.

Oprávněný právo odpovídající věcnému břemenu přijímá a povinný je povinen toto právo trpět.Čl. 2

Pomoc v nouzi


Povinný se též zavazuje, že oprávněnému přispěje také pomocnými úkony, které jsou nezbytné v případě nemoci, při úrazu nebo v podobné nouzi.Čl. 3


Výměnek nelze postoupit. Právo na výměnek nepřechází ani na dědice oprávněného. Oprávněný však může umožnit bydlení svému manželovi, kterému pak vzniká odvozený právní důvod užívání bytu.Čl. 4

Ostatní ustanovení


Věcné břemeno se zřizuje bezplatně. Oceňuje se na 60.000 Kč (roční tržní nájemné, za které by bylo možné tento byt pronajmout).

Bude-li z jakýchkoliv důvodů znemožněn nebo nad míru přiměřenou poměrům omezen výkon práva bytu oprávněnému, musí povinný na své náklady zajistit oprávněnému náhradní bydlení odpovídající kvality. V případě zániku stavby, v níž má oprávněný právo bytu, musí povinný zajistit oprávněnému na své náklady bezplatné náhradní bydlení odpovídající kvality.

K nabytí práva odpovídajícího věcným břemenům je nutný vklad do katastru nemovitostí.Čl. 5

Závěrečná ustanovení


Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření této smlouvy, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho připojují své podpisy.

Smlouva je sepsána ve šesti vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom, ostatní katastr nemovitostí.Čl. 6

Intabulační doložka


Na základě této smlouvy lze vklad do katastru zapsat na LV č. ………, pro k.ú. ………, u Katastrálního úřadu v ……………… takto:V části C LV:


Věcné břemeno doživotního užívání pro……………


Ostatní části beze změny.V ………… dne …………..
Podpisy:      ………………………      ………………………

                    (oprávněný)           (povinný)


Věcné břemeno doživotního bydlení, užívání nemovitosti

Věcná břemena omezují vlastníka nemovitosti – ve prospěch vlastníka jiné nemovitosti (omezen je každý další vlastník nemovitosti), nebo přímo ve prospěch jiné osoby. Výměnek je věcné břemeno, které patří do druhé skupiny – omezuje vlastníka bytu ve prospěch jiné osoby. Toto omezení se zapisuje se do katastru nemovitostí. Na výpisu z katastru nemovitostí je pak zřetelně vidět, že nemovitost (v tomto případě byt) je zatížena a ve prospěch koho.

Obecně může být vlastník zatížené nemovitosti povinen něco trpět nebo se něčeho zdržet (to jsou tzv. služebnosti), méně častěji pak může být povinen něco konat (to jsou tzv. reálná břemena):

  • povinnost něco trpět – např. právo cesty nebo jízdy přes pozemek, právo čerpání vody ze studny,

  • povinnost něčeho se zdržet – např. nestavět nad určitou výšku, nevysazovat v určité vzdálenosti stromy

  • povinnost něco konat – poskytovat určité služby, peněžní rentu, výměnek (vzor)

 

Oprávněný z věcného břemene má povinnost podílet se přiměřeně na údržbě zatížené nemovitosti.

Věcná břemena nejčastěji vznikají písemnou smlouvou společně s následným vkladem do katastru nemovitostí. Mohou vzniknout i v rámci dědického řízení – buď přímo v závěti, nebo při vypořádání dědiců. Vznikají i rozhodnutím státního orgánu – pokud mu zákon přímo tuto pravomoc dává, jinak je zřídit nesmí. Věcné břemeno může být i vydrženo – pokud je nepřetržitě vykonáváno po dobu 10 let.

Existují i tzv. zákonná věcná břemena – tam, kde převažuje veřejný zájem – např. povinnost umožnit vstup na pozemek po umístění určitých zařízení (telekomunikační zákon, vodní zákon,…)

 

Smlouvou o výměnku si většinou vlastník nemovitosti, který nemovitost převádí na jiného, vymiňuje pro sebe nebo pro třetí osobu požitky, úkony nebo práva sloužící k zaopatření na dobu života nebo na neurčitou dobu a nabyvatel nemovité věci se zavazuje zaopatření poskytnout. Výměnek obvykle zahrnuje různá dílčí plnění – bydlení, naturální a dávky, případně různé služby.

Oprávněný držitel práva odpovídajícího věcnému břemenu bydlení je oprávněn umožnit bydlení svému manželovi, kterému pak vzniká odvozený právní důvod užívání bytu. Jestliže s oprávněným užívá byt jeho manžel, nejde u oprávněné osoby o nedovolené rozšíření jejích práv z věcného břemena.