Dobré dopoledne, dnes je středa 24.7.2024, svátek slaví Kristýna, zítra Jakub.

Směnná smlouva na byt - vzor ke stažení

Směnná smlouva na byt - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

 

 

Dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli

Jméno, příjmení……………………rodné číslo……………………bytem …………………………………

a

Jméno, příjmení……………………rodné číslo……………………bytem …………………………………

tuto

směnnou smlouvu:

I.

Manželé………………………prohlašují, že mají ve svém společném jmění:

- byt – bytovou jednotku - č………………, zapsanou na LV ……………, v budově č.p. …………, bytový dům, postavený na pozemku p. č. 364, zastavěná plocha a nádvoří. Budova a pozemek jsou zapsány na LV č. ……….., v Katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro ……………….kraj, Katastrální pracoviště ……………, pro obec …………………a k.ú. ………………..

 

- podíl na společných částech shora uvedeného domu a pozemků parc. č. ……………, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti …………………….

 

II.

Pan…………………………………prohlašuje, že je výlučným vlastníkem domu č.p. ……………………… postavené na pozemku p. č. ……………………….a pozemek p.č.……………………….., vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro …………………………………kraj, katastrální pracoviště ………………………...na listu vlastnictví č. …………….pro obec………….., katastrální území………………….


III.

Touto smlouvou její účastníci směňují nemovitosti uvedené v čl. I. a II. této smlouvy s veškerým příslušenstvím, takže nemovitosti uvedené v čl. I. s veškerým příslušenstvím přijímá do svého výlučného vlastnictví pan…………………………………….a nemovitosti specifikované v čl. II. včetně veškerého příslušenství přijímají do svého společného jmění manželé………………………….


IV.

1. Účastníci této smlouvy se dohodli na tom, že nemovitosti uvedené v čl. I. na straně jedné a nemovitosti uvedené v čl. II. na straně druhé mají pro tuto směnu stejnou cenu. Po provedení směny jsou tedy vzájemné závazky účastníků beze zbytku vyrovnány a nemají vůči sobě v souvislosti s touto smlouvou nárok na doplatek ceny směňovaných nemovitostí.

2. Účastníci této smlouvy prohlašují, že na převáděných nemovitostech neváznou žádná práva třetích osob, dluhy ani nejsou předmětem výkonu rozhodnutí.


V.

Účastníci prohlašují, že si navzájem nezamlčeli žádné známé skutečnosti o technickém stavu směňovaných nemovitostí, o nichž v době prodeje nemovitosti věděli nebo vědět museli a že se řádně seznámili se současným stavem nabývaných nemovitostí a v tomto stavu je bez dalších připomínek a podmínek přijímají.


VI.

Nabyvatelé se stanou vlastníky směňovaných nemovitostí vkladem jejich vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí se smluvní strany zavazují zaplatit příslušnému finančnímu úřadu každá jednou polovinou.


VII.

Veškeré spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se účastníci smlouvy zavazují řešit v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů v platném znění, v rozhodčím řízení rozhodovaným dle zásad spravedlnosti před jediným rozhodcem určeným Rozhodčí společností, s.r.o., IČ: 27710891 dle Jednacího řádu vydaného touto společností a zveřejněného na internetové adrese www.rozhodcispolecnost.cz. Účastníci smlouvy výslovně prohlašují, že měli a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení před podpisem této smlouvy, jakož i s jeho Poplatkovým řádem a také tak učinili a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této smlouvy.

VIII.

1. Účastníci prohlašují, že si smlouvu přečetli a že jsou s jejím obsahem srozuměni. Dále prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že není uzavírána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

2. Tato smlouva se pořizuje v osmi stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom a ostatní budou podány jako přílohy s návrhem na vklad do katastru nemovitostí.


V …………………… dne ………………………………


Podpisy:

…………………………… ………………………………