Dobré ráno, dnes je sobota 13.7.2024, svátek slaví Markéta, zítra Karolína.

Reklamace vyúčtování elektřiny - vzor ke stažení

Reklamace vyúčtování elektřiny - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

___
___


Reklamace vyúčtování elektřiny, spotřebovaného elektrického prouduMoje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail

Název poskytovatele

Adresa společnostiPraha, 1. června 2010

Reklamace vyúčtování spotřebované energie

Vážení,

na základě smlouvy o dodávce elektrické energie č. ..... jsem odběratelem elektřiny pro rodinný dům na adrese ……….. V pravidelném vyúčtování za třetí čtvrtletí tohoto roku mi byla fakturou č. ....... vyměřena cena poskytnutých služeb ve výši pěti násobku mojí obvyklé spotřeby, přitom jsem nevyužíval elektrickou energii nad rámec obvyklé spotřeby, ba naopak v letních měsících pobývám na chalupě a v na této adrese se tedy téměř nenacházím. Vyúčtovaná spotřeba se mi proto jeví jako nepřiměřeně vysoká.

Proto nyní v souladu s čl. 5 smlouvy o dodávce elektřiny č. .... uplatňuji tuto reklamaci vyúčtování spotřebované energie a žádám o vrácení částky, která přesahuje moji skutečnou spotřebu naměřenou dle stavu elektroměru č. .... ke dni ..... zpět na můj bankovní účet č. …………. do jednoho měsíce od vyřízení reklamace.


Předem děkuji za kladné vyřízení

..............................................

(vlastnoruční podpis)Přílohy:

Kopie vyúčtování ze dne ………….

Stav elektroměru č. ….. ke dni ……………..Kdy je tento vzor vhodný?

Zřejmě nejčastějším předmětem reklamace je reklamace vyúčtování spotřebované energie. Pokud spotřebitel zamýšlí reklamovat vyúčtování energie, bude třeba nejdříve nahlédnout do smlouvy a obchodních podmínek příslušného dodavatele, kde zpravidla bývají uvedeny podrobnosti o postupu při vyřizování reklamací. Zejména se jedná o informace, kde a jakou formou reklamaci uplatnit, v jaké lhůtě od zjištění závady nebo porušení standardu kvality musí být taková reklamace uplatněna a dále, zda může nebo naopak nesmí být po svém podání reklamace dodatečně měněna (např. co do důvodů) nebo doplňována.

Obchodní podmínky dodavatele nesmí být v rozporu s vyhláškou č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a služeb v elektroenergetice, která stanoví, že poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci na vyúčtování zasláním písemného vyřízení reklamace na vyúčtování nebo na nevrácení zaplacených přeplatků nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.

Dodavatel je zároveň povinen vyrovnat rozdíl v platbách způsobený nesprávným vyúčtováním distribuce nebo nesprávným měřením dodávek a to do 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, je-li reklamace uznána jako oprávněná.


Jak tento vzor využít?

Reklamaci je třeba uplatnit u poskytovatele dodávky elektřiny, s nímž je spotřebitel ve smluvním vztahu. Reklamaci je možné uplatnit jakýmkoliv způsobem (písemně, telefonicky, elektronicky atd.). Poskytovatelé služeb často zřizují zákaznické linky a nabádají zákazníky, aby jejich prostřednictvím reklamace řešili. Tyto linky poslouží dobře pro prvotní informaci, lze však doporučit následně uplatnit reklamaci vždy písemnou formou – ta zajistí prokazatelnost vašich tvrzení – kdy byla reklamace uplatněna, co bylo jejím obsahem atd. V reklamaci je třeba uvést své identifikační údaje (jméno, adresa), a údaje reklamované faktury (variabilní symbol, zákaznické číslo, číslo odběrného místa), popřípadě popsat jiné reklamované vady. Pokud reklamujete vady měření, je vhodné uvést též číslo elektroměru a případně zjištěné stavy. Dále je vhodné uvést přesný popis reklamované skutečnosti a případně též navrhnout důkazy k jejímu prokázání.


Upozornění

Reklamace zpravidla nemá odkladný účinek, to znamená, že je nezbytné fakturu za odebranou energii zaplatit, i když s výší fakturované částky nesouhlasíte (v opačném případě riskujete vymáhání dlužné pohledávky s případnými sankcemi).

V případě, že poskytovatel dodávky elektřiny vaši reklamaci vůbec nevyřídí, popřípadě nevyřídí ve výše uvedených lhůtách, máte možnost se obrátit na Energetický regulační úřad, který dohlíží nad dodržováním předpisů v oblasti elektroenergetiky – tedy i nad dodržováním standardů dle vyhlášky č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a služeb v elektroenergetice. V neposlední řadě pak máte v případě nespokojenosti s vyřízením vaší reklamace vždy možnost obrátit se na nezávislý soud.


Důležité zákony a dokumenty

  • Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon
  • Vyhláška č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a služeb v elektroenergetice
  • Vyhláška č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství

Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné text vzoru upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné datovat a vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a jednu si uschovat pro případ pozdějšího sporu. Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii.

V případě přikládání různých dokladů k dopisu (v tomto případě např. vyúčtování či faktury) je doporučujeme zasílat v kopii.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Pro spotřebitele znalé svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.