Dobré odpoledne, dnes je pátek 12.7.2024, svátek slaví Bořek, zítra Markéta.

Podnět šetření ČOI pro porušení zákona o ochraně spotřebitele - vzor ke stažení

Podnět šetření ČOI (České obchodní inspekci) pro porušení zákona o ochraně spotřebitele - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma
___
___Podnět šetření ČOI (České obchodní inspekci) pro
porušení zákona o ochraně spotřebitele


Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail

Česká obchodní inspekce
krajský inspektorát pro …………
Adresa inspektorátuPraha, 1. června 2010

Podnět ve věci porušení zákona o ochraně spotřebitele

Dne ......... jsem v provozovně v …… (adresa provozovny) společnosti …… (označení společnosti) uplatnil reklamaci …… (označení výrobku). Tato reklamace nebyla do dnešního dne vyřízena, čímž prodávající nedodržel zákonnou lhůtu 30 kalendářních dnů pro vyřízení reklamace, která vyplývá z § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Tímto žádám o prošetření celé věci. Zároveň žádám, abych byl informován o případně zjištěných nedostatcích

S pozdravem

..............................................

(vlastnoruční podpis)Přílohy:

například kopie protokolu o přijaté reklamaci, kopie prodejního dokladu
Kdy je tento vzor vhodný?

Vzor lze využít pro široký okruh problémů, kdy dochází k porušování zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a příslušným dozorovým orgánem je Česká obchodní inspekce.


Jak tento vzor využít?

Zákon o ochraně spotřebitele upravuje celou řadu problémů. Za nejdůležitější lze považovat tato ustanovení zákona:
§ 3 – poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb – povinnost prodejce prodávat výrobky ve správné hmotnosti, míře a množství, umožnit spotřebiteli toto zkontrolovat, prodávat výrobky a poskytovat služby ve správné jakosti a za ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy (zejména zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách)
§ 4 – zákaz užívání nekalých obchodních praktik
§ 5 – zákaz užívání klamavých obchodních praktik (příklady jednotlivých praktik v příloze č. 1 k zákonu o ochraně spotřebitele)
§ 5a – zákaz užívání agresivních obchodních praktik (příklady jednotlivých praktik v příloze č. 2 k zákonu o ochraně spotřebitele)
§ 6 – zákaz diskriminace
§ 9, § 11 a § 12 – povinnost informovat spotřebitele o vlastnostech výrobků a služeb v českém jazyce, povinnost informovat o ceně
§ 10 – pravidla pro označování výrobků
§ 13 – povinnost poučit o podmínkách reklamace
§ 19 – povinnosti při uplatňování reklamací

Nad dodržováním ustanovení zákona o ochraně spotřebitele, s několika výjimkami (viz § 23), jako je například dohled nad prodejem potravinářských výrobků, dohlíží Česká obchodní inspekce. Spotřebitel, který nabyl dojmu, že došlo k porušení ustanovení zákona o ochraně spotřebitele, se může obrátit na regionální inspektorát ČOI. Adresy jednotlivých inspektorátů lze najít na www.coi.cz.

Podnět lze podat i elektronicky přes elektronickou podatelnu ČOI na adrese www.coi.cz.Upozornění

Při podávání podnětu ČOI je nutné si uvědomit, že ČOI bude řešit porušení zákona o ochraně spotřebitele z pohledu veřejnoprávního nikoli soukromoprávního. Výsledkem tak může být uložení pokuty danému podnikateli, ale nikoli rozhodnutí v konkrétní věci ve prospěch konkrétního spotřebitele. V řadě případů má ovšem rozhodnutí ČOI neformální vliv i na řešení těchto konkrétních problémů.


Důležité zákony a dokumenty

  • Zákon o ochraně spotřebitele, č. 634/1992 Sb.
  • Zákon o České obchodní inspekci, č. 64/1986 Sb.
  • Občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb.


Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.
Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat, respektive orazítkovat, převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.
Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Pro spotřebitele znalé svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.