Dobré ráno, dnes je úterý 28.5.2024, svátek slaví Vilém, zítra Maxmilián a Maxim.

Omezení způsobilosti k právním úkonům - vzor ke stažení zdarma

Zbavení svéprávnoti pro alkoholismus, závislost na alkoholu - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

 

 

Okresnímu soudu
Plzeň – město
Nádražní 7

Navrhovatel: Jan Občan, r.č. ……………, bydliště: ………………………Soudní poplatek: (osvobozeno od soudního poplatku)Přílohy:

    *      kopie lékařské zprávy ze dne ………

Návrh na omezení způsobilosti
Hany Občanové (r.č. ……………)
k právním úkonům
vzor

I.


Má manželka, Hana Občanová, v posledních osmi měsících nadměrně konzumuje alkoholické nápoje. Z tohoto důvodu zanedbává jak rodinu, tak svoji práci (její zaměstnavatel jí již písemně upozornil na nevhodnost jejího chování v pracovní době).

Často je velmi opilá již v brzkých odpoledních hodinách, téměř každý den chodí domů až v noci a to ve značně podnapilém stavu. Za alkohol utrácí veškeré peníze, které vydělá sama, nebo já, utratila již většinu rodinných úspor.


Důkaz:

    *      výslech navrhovatele
    *      výslech zaměstnavateleII.


Podle lékařské zprávy ze dne ……… je stupeň manželčina požívání alkoholu tak značný, že je schopen činit jen některé právní úkony. Doporučuje se proto, aby soud omezil její způsobilost k právním úkonům tak, že není způsobilá nakládat majetkem, jehož cena přesahuje částku …… Kč, stejně jako měsíční mzdou přesahující tuto částku.


Důkaz:

    *      lékařská zpráva ze dne ………III.Na základě výše uvedeného navrhuji, aby soud vydal tento rozsudek:„Způsobilost Hany Občanové, narozené ………… v …………, bytem ………………, k právním úkonům se omezuje tak, že není způsobilá nakládat majetkem, jehož cena přesahuje částku …… Kč, stejně jako měsíční mzdou přesahující částku …… Kč.“

V Plzni dne ………


Jan Občan, v.r.

 

 


Informace ke vzoru

Činit právní úkony, neboli právně jednat, může každá osoba, ať již fyzická, nebo právnická. V tomto případě hovoříme o tzv. způsobilosti k právním úkonům (= svéprávnosti). U fyzické osoby vzniká postupně, záleží na stavu psychické vyspělosti daného jedince. V plném rozsahu vzniká dosažením zletilosti. Za zletilého se člověk považuje od 18 let, popřípadě od okamžiku, kdy po 16 roku věku uzavře manželství s přivolením soudu.

Ve způsobilosti činit právní úkony může být člověk omezen, a to v několika případech: přímo ze zákona nebo z rozhodnutí soudu.

Omezení přímo ze zákona:

  • pro nedostatek věku – nezletilci jsou způsobilí jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti, odpovídající jejich věku. Tzn., že si šest let staré dítě jistě může koupit v cukrárně zmrzlinu, či sedmnáctileté dítě počítačovou hru. Nezletilec však nemůže uzavírat nikdy smlouvy, které by se týkaly nabytí či zcizení nemovitostí.

  • učiní-li osoba právní úkon v duševní poruše, která ji činí k tomuto právnímu úkonu neschopnou, je takový právní úkon neplatný – jedná se o osobu, která není pro daný právní úkon soudem ve  způsobilosti zatím omezena.

  • je-li na úpadce prohlášen konkurz, je též mezen v právním jednání – určité právní úkony pak za úpadce činí správce konkursní podstaty.

Soud může člověka omezit v jeho způsobilosti k právním úkonům ve dvou situacích, které vedou k tomu, že člověk je schopen činit jen některé právní úkony:

  • je-li člověk stižen duševní poruchou, která není jen přechodná

  • pro nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo omamných prostředků či jedů (vzor)

 

Soud může dokonce člověka zbavit způsobilosti k právním úkonům úplně, a to v případě, kdy je člověk stižen duševní poruchou, která není jen přechodná a není vůbec schopen činit právní úkony.

Omezena či zbavena způsobilosti může být jak osoba zletilá, tak nezletilá. Návrh soudu může podat každý, ale proti svévolnému postupu je bráněno tím, že soud může navrhovateli uložit, aby předložil lékařské osvědčení o duševním stavu vyšetřovaného. Soud v takovém případě vždy vyslechne znalce. Na jeho návrh může nařídit, aby byla osoba nejvýše na 3 měsíce vyšetřována ve zdravotnickém zařízení.

 

Též právnické osoby (např. obchodní společnosti, spolky, nadace, apod.) mají způsobilost k právním úkonům a mohou právně jednat. A to od svého vzniku. Jestliže se hovoří o tom, že právnická osoba jedná osobně, je tím myšleno, že jedná prostřednictvím svého statutárního orgánu (např. společnost s ručením omezeným jedná osobně svým jednatelem, akciová společnost jedná osobně svým představenstvem).

Je jasné, že právnická osoba je ve svém jednání omezena jednak přírodními zákonitostmi – např. nemůže uzavřít sňatek, sepsat závěť nebo listinu o vydědění, jednak je omezena i zákonem – může činit především právní úkony, které se týkají jejího předmětu činnosti, ale může činit i úkony jiné, pokud jí to zákon přímo nezakazuje.