Dobré ráno, dnes je úterý 28.5.2024, svátek slaví Vilém, zítra Maxmilián a Maxim.

Odstoupení od timesharingové smlouvy - vzor ke stažení

Odstoupení od timesharingové smlouvy - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online
__
__Odstoupení od timesharingové smlouvy


Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail


Název timesharingové společnosti

Adresa timesharingové společnosti (podle údajů na smlouvě)Praha, 1. června 2010


Odstoupení od smlouvy

Vážení,

dne ................. jsem na předváděcí akci pořádané v restauraci Kvočna v Brně uzavřel s Vaší společností smlouvu o prázdninovém využití nemovitostí zařazených do výměnného systému timeshare na dobu 4 let (smlouva č… ….). V souladu s ustanovením § 63 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, se na Vás v zákonné lhůtě obracím a od uzavřené smlouvy odstupuji. Dosud zaplacenou zálohu ve výši 10 000,- Kč prosím uhraďte bezodkladně, nejpozději ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy, ve prospěch mého běžného účtu č. …………………….. Děkuji.


S pozdravem

..............................................

(vlastnoruční podpis)Přílohy:

Kopie uzavřené smlouvy ze dne ……

Kopie příjmového dokladu ze dne …….

Jak tento vzor využít?

Obecně platí, že již podepsané smlouvy se mají všemi účastníky dodržovat. Sama smlouva nebo i zákon však v některých výjimečných případech umožňují její jednostranné zrušení. V reakci na časté spory mezi zákazníky a poskytovateli timeshare plynoucí z nátlakových metod jeho nabízení a nedostatku podstatných informací při uzavření smlouvy, vznikla v EU právní úprava závazná i pro ČR, podle které má spotřebitel možnost si již uzavřenou smlouvu o poskytnutí timeshare v klidu rozmyslet a během 15denní lhůty (tzv. cooling-off period) od ní bez udání důvodu odstoupit. Doručením odstoupení od smlouvy poskytovateli timeshare se pak smlouva ruší a obě strany si mají vrátit to, co si navzájem poskytly. Odstoupení od smlouvy jako jednostranný právní úkon nevyžaduje souhlas druhé strany (poskytovatele timeshare). V případě, že smlouva neobsahuje poučení o možnosti odstoupení od smlouvy nebo jinou podstatnou náležitost (např. označení poskytovatele, přesný popis nabízené nemovitosti a rozsahu služeb, podmínky sdílení nemovitosti, platební podmínky apod.), prodlužuje se lhůta pro odstoupení od smlouvy na tři měsíce od uzavření smlouvy.

 

Upozornění

Možnost odstoupení od smlouvy podle tohoto vzoru se týká jen smluv uzavřených minimálně na dobu tří let, jejichž předmětem je nemovitost (nelze jej proto využít např. u výměnných prázdninových pobytů na lodi nebo v karavanu).

Pokud je smlouva o timeshare uzavřena na kratší dobu než tři roky a současně byla uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele (obchodníka) – např. na předváděcí akci v restauraci – je možné využít odstoupení od smlouvy podle § 57 občanského zákoníku – viz vzor odstoupení od smlouvy uzavřené při předváděcí akci či podomním prodeji uvedený mezi souvisejícími spotřebitelskými vzory.

Písemné odstoupení od smlouvy je třeba poskytovateli timeshare během lhůty počítané od následujícího dne od uzavření smlouvy doručit. Nestačí pouze předat k poštovní přepravě v poslední den lhůty.

Pokud jste při uzavření smlouvy dodavateli poskytli zálohu (přestože poskytovatel timeshare nesmí ze zákona žádné platby při podpisu smlouvy, ani po dobu, po kterou má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy, požadovat), požadujte současně její vrácení v plné výši. Poskytovatel timeshare má nárok pouze na úhradu prokazatelně vynaložených nákladů spojených s uzavřením a následným odstoupením od smlouvy.

Pomoc při řešení přeshraničních spotřebitelských stížností a sporů nabízí Evropské spotřebitelské centrum při České obchodní inspekci – www.coi.cz/esc.

 

Důležité zákony a dokumenty

Občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb. (§ 58–65)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/47/ES ze dne 26. října 1994 o ochraně nabyvatelů ve vztahu k některým aspektům smluv o nabytí práva k dočasnému užívání nemovitostí

 


Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii.

V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Pro spotřebitele znalé svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.