Dobré odpoledne, dnes je pátek 12.7.2024, svátek slaví Bořek, zítra Markéta.

Zdarma vzor žádosti o rozvod - dohodnutý rozvod (dohodou)

zadost_zaloba_o_rozvod_manzelstvi_dohodnuty_dohodou.jpgRozpad soužití dvou manželů je většinou tíživá a bolestivá událost. Když ne pro oba, tak alespoň pro jednoho, toho více zamilovaného partnera. Nicméně k takovým událostem dochází (dle statistik až v 50%!). Stránka obsahuje zdarma vzor žaloby o rozvod manželství - tzv. dohodnutý rozvod (dohodou).

TEXT ŽÁDOSTI O ROZVOD:

Okresní soud
Nádražní 25
Semily

 
V Horní Dolní dne 15.10. 2007

 

Žaloba o rozvod manželství (s využitím ust. § 24a zákona o rodině)

  
Žalobce
Vzoromil Hudlajz, nar. 31.11. 1970, trvale bytem Horní Dolní 123, okres Semily, t.č. Horní Dolní 258 – na tuto adresu prosím doručovat poštu

Žalovaná: 
Vilemína Hudlajzová
, roz. Kolovrzová nar. 29.2. 1971, bytem Horní Dolní 123, okres Semily

 

I. 

Žalobce a žalovaná jsou manželé, manželství bylo uzavřeno před Obecním úřadem v Horní Dolní, okres Semily, dne 15.2. 1995. U obou se jedná o první manželství, poslední společné bydliště bylo Horní Dolní 123, okres Semily. Z manželství se narodily 2 děti, a to Vendelín Hudlajz, nar. 31.4. 1995, a Gertruda Hudlajzová, nar. 9.12. 1998.

Důkaz: oddací list účastníků (přiloženo k žalobě)

 

II.

Manželství obou účastníků je již dlouhodobě rozvráceno a neplní svou funkci. Žalobce se pro dlouhodobé neshody již v prosinci 2006 odstěhoval ze společného bydliště a od té doby nevede s žalovanou společnou domácnost, pouze jí přispívá částkou 3.000,- Kč měsíčně na výživu

dětí, které se z manželství narodily. O úpravě poměrů nezletilých dětí již bylo rozhodnuto rozsudkem Okresního soudu v Semilech ze dne 2.10. 2007, čj. 26 Nc 658/2007, který nabyl právní moci 8.10.2007. Tímto rozsudkem byla schválena dohoda žalobce a žalované, podle níž byly obě děti svěřeny do výchovy žalované a žalobce se zavázal platit jim výživné v celkové výši 3.000,- Kč měsíčně.

 

Důkaz: rozsudek Okresního soudu v Semilech ze dne 2.10. 2007, čj. 26 Nc 658/2007 (přiloženo k žalobě)

 

III.

Žalovaná s rozvodem manželství souhlasí, oba manželé spolu uzavřeli dohodu o vypořádání majetkových vztahů a otázek bydlení

na dobu po rozvodu.

 

Důkaz: dohoda manželů ze dne 8.10.2007 s notářsky ověřenými podpisy (přiloženo k žalobě)

 

S ohledem na výše uvedené navrhuji, aby soud vydal tento rozsudek:

Manželství žalobce Vzoromila Hudlajze a žalované Vilemíny Hudlajzové, roz. Kolovrzové, uzavřené dne 15.2.1995 před Obecním úřadem v Horní Dolní, okres Semily, se rozvádí.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

 

 Vzoromil Hudlajz (podpis)

 

 
VYJÁDŘENÍ MANŽELA, MANŽELKY


Vyjádření druhého manžela o tom, že se k žalobě o rozvod manželství připojuje, může být přiloženo již k žalobě, případně může být soudu zasláno až později nebo může být poskytnuto až při jednání soudu do protokolu. Písemné vyjádření může mít např. následující podobu:

 

Okresní soud
Nádražní 25
Semily

 
V Horní Dolní dne 15.10. 2007

 
Vyjádření žalované k žalobě o rozvod manželství (s využitím ust. § 24a zákona o rodině)

 
Žalobce: Vzoromil Hudlajz, nar. 31.11. 1970, trvale bytem Horní Dolní 123, okres Semily, t.č. Horní Dolní 258 

Žalovaná: Vilemína Hudlajzová, roz. Kolovrzová nar. 29.2. 1971, bytem Horní Dolní 123, okres Semily

 

Prohlašuji tímto, že souhlasím s tvrzením žalobce v žalobě o rozvod manželství ze dne 15.10.2007 a k žalobě o rozvod manželství se připojuji.

 

Vilemína Hudlajzová (podpis)

 

 

 


SMLOUVA K ŽÁDOSTI O ROZVOD 

Okresní/Obvodní soud
adresa

Dvojmo

 

Smlouva o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, vyživovací povinnosti, práv a povinností společného bydlení pro dobu po rozvodu

 

I.


Účastníci dohody


1.1. Jana Nováková roz. Dostálová

r.č. 585912/5372

trvale bytem Prachatice, Prachatická 15

1.2. Petr Novák r.č. 504416/8975

trvale bytem Prachatice, Prachatická 15

II.


Manželství účastníků dohody

2.1. Účastníci dohody uzavřeli manželství dne 15.3.2001 v kostele Svatého Jana v Prachaticích. Manželství tedy trvá po dobu více než jednoho roku, účastníci smlouvy spolu po dobu delší než šest měsíců nežijí. Oba mají zájem na rozvodu manželství, s návrhem na rozvod oba souhlasí.

2.2. Poslední společné bydliště účastníků bylo na adrese Prachatice, Prachatická 15.

2.3. Jana Nováková podala návrh na rozvod manželství u Okresního soudu v Prachaticích. V rámci urychlení rozvodového řízení uzavírají účastníci smlouvu na základě § 24a, odst. 1 zákona o rodině s následujícím obsahem:

III.


Společné jmění manželů

3.1. V souladu s § 24/1 písm. a) Zákona o rodině se účastníci dohodli, že pro dobu po rozvodu jejich manželství budou vzájemné majetkové vztahy upraveny takto:

3.2. A/ Nemovitosti:

Ve společném jmění manželů se nenacházejí nemovitosti.

3.3. B/ Movité věci

Z movitých věcí, které patří do společného jmění účastníků této dohody, se stává výlučným vlastnictvím

3.3.1. Petra Nováka:

- xxxxxxxxxxxxxxxxx

- xxxxxxxxxxxxxxxxx

- xxxxxxxxxxxxxxxxx

- xxxxxxxxxxxxxxxxx

- xxxxxxxxxxxxxxxxx

- xxxxxxxxxxxxxxxxx

- xxxxxxxxxxxxxxxxx

3.3.2. Janě Novákové

- xxxxxxxxxxxxxxxxx

- xxxxxxxxxxxxxxxxx

- xxxxxxxxxxxxxxxxx

- xxxxxxxxxxxxxxxxx

- xxxxxxxxxxxxxxxxx

- xxxxxxxxxxxxxxxxx

- xxxxxxxxxxxxxxxxx

3.4. Účastníci smlouvy shodně prohlašují, že je jim vzájemně znám rozsah, počet, kvalita věcí movitých, které se podle této smlouvy stanou výlučným vlastnictvím toho konkrétního účastníka, tento rozsah je mezi nimi nesporný a že netrvají na tom, aby byl v této smlouvě uveden podrobnější popis těchto věcí.

Pokud se týká ostatních movitých věcí výslovně v této smlouvě neoznačených (např. xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, atd.), pak se účastníci této smlouvy ujednávají na tom, že tyto drobné věci se stávají výhradním vlastnictvím toho účastníka, který tyto věci bude mít v držení ke dni zániku SJM, tzn. ke dni, kdy nabude právní moci rozsudek o rozvodu jejich manželství.

Pokud se týká movitých věcí – především pak potřeb pro dítě, účastníci shodně prohlašují , že tyto věci nespadají do masy SJM a jsou výlučným vlastnictvím dcery účastníků, nezl. Heleny Novákové.

IV.

Vypořádání závazků

4.1. Účastníci této smlouvy se shodli, že pokud některému z nich vznikne závazek po 1.5.2006 (po datu, kdy účastníci smlouvy zrušili společnou domácnost), je ten z účastníků tento závazek nést ze svého a stává se s účinností této dohody jeho výlučným vlastnictvím.

4.2. Před uzavřením manželství uzavřela Jana Nováková dne 1.3.2001 úvěrovou smlouvu č 0170987119, předmětem které bylo poskytnutí úvěru na koupi a rekonstrukci nemovitosti čp. 157 na st. pl. p.č. 352, pozemků p.č. 602, 603 v obci a k. ú. Bedihošť ve výši Kč 1.268.000,- (slovy korun českých jedenmiliondvěstatisíc) od Komerční banky, a.s. (se sídlem v Praze 1, Komenského 198). Úvěr je splácen v měsíčních splátkách po Kč 7 000,- do zaplacení jistiny a příslušenství. Zůstatek úvěru ke dni 10.9.2007 činí Kč 700 358,34 , je řádně splácen ke dni podpisu této smlouvy. Zbytek úvěru včetně příslušenství se zavazuje hradit ze svého Jana Nováková do úplného zaplacení, počínaje prvním dnem měsíce, který následuje po podpisu této dohody. Pokud bude Petr Novák hradit za Janu Novákovou po rozvodu manželství předmětný závazek, může náhradu tohoto poskytnutého plnění požadovat po Janě Novákové. Jana Nováková se zavazuje, že vyvine maximální úsilí, aby Petr Novák jako spoludlužník byl nahrazen jiným subjektem.


V.


Vypořádání finančních hotovostí

5.1. Účastníci za trvání manželství mají uloženu finanční hotovost na běžném účtu č. 123456789/0100 u Komerční banky a.s.

Účastníci se dohodli, že finanční hotovost nacházející se dni podpisu této smlouvy, je výlučným vlastnictvím Petra Nováka.

5.4. Účastníci za trvání manželství mají uloženu finanční hotovost na běžném účtu č. 987654321/0100 u Komerční banky a.s.

Účastníci se dohodli, že finanční hotovost nacházející se dni podpisu této smlouvy, je výlučným vlastnictvím Jany Novákové.

5.5. Na vypořádání majetku se Jana Nováková zavazuje zaplatit Petru Novákovi Kč 20 000,- (slovy korun českých dvacettisíc).

Dluh bude splácen po Kč 1000,- měsíčně, splatných vždy k 15. dni v měsíci k rukám Petra Nováka

počínaje měsícem, který bude následovat po měsíci, ve kterém nabude právní moci rozsudek o rozvodu jejich

manželství. Jana Nováková bere na vědomí, že při nezaplacení jedné splátky je celý dluh splatný.

VI.


Dohoda o výživném

6.1. Účastníci této smlouvy se dohodli, že Petr Novák se zavazuje hradit Janě Novákové výživné rozvedené manželky ve výši Kč 1000,- měsíčně , splatné vždy k 15 dni v měsíci , počínaje měsícem , který bude následovat po měsíci, ve kterém nabude právní moci rozsudek o rozvodu jejich manželství. Vyživovací povinnost bude trvat do doby, než Jana Nováková nastoupí po rodičovské dovolené do zaměstnání, nejpozději však do 1.1. 2008.

VII.


Bydlení pro dobu po rozvodu

Účastníci se dohodli, že po rozvodu manželství bude bydlet:

7.1 Jana Nováková: Prachatice, Prachatická 15

7.2. Petr Novák : Prachatice, Polská 17

7.3. Petr Novák se zavazuje odhlásit z trvalého pobytu na adrese Prachatice, Prachatická 15 ve lhůtě 1 měsíce od podpisu této smlouvy.

VIII.


Ostatní majetkové vypořádání

8.1. Pokud v této dohodě o majetkových vztazích není zahrnut další případný existující společný majetek, práva a povinnosti, pohledávky a závazky, popř. pokud od 1.5.2006 do právní moci rozsudku o rozvodu nabudou účastníci majetek další, práva a povinnosti, pohledávky a závazky, má se za to, že vlastníkem konkrétních movitých věcí je ten z účastníků, kdo tyto movité věci, práva a povinnosti, pohledávky a závazky má v den podpisu této smlouvy ve svém držení, resp. komu osobně tyto závazky vznikly.

8.2. Účastníci dohody shodně prohlašují, že při uzavření dohody byli plně seznámeni se zásadami, danými pro režim společného jmění manželů, které jsou upraveny v platných právních předpisech a že dnem účinnosti této dohody a následně po splnění povinností, obsažených v této dohodě, budou zcela vyrovnáni a nebudou mít k sobě žádné další nároky z titulu jejich zaniklého společného jmění manželů.

8.3. Ode dne účinnosti této dohody, tzn. ode dne, kdy nabude právní moci rozsudek o rozvodu manželství jejích účastníků jsou zcela vyrovnány veškeré finanční vztahy, které vznikly za trvání manželství účastníků z titulu SJM, což oba účastníci stvrzují svými podpisy. Petr Novák prohlašuje, že úhradou poslední splátky finančního vypořádání je vyrovnán z titulu SJM, ale také je mu tímto plně nahrazeno vše, co vynaložil ze společných a výlučných prostředků na výlučné vlastnictví Jany Novákové.

IX..


Závěrečná ustanovení

9.1. Tato dohoda řeší vzájemné majetkové vztahy Petra Nováka a Jany Novákové pro dobu po rozvodu jejich manželství a nabývá účinnosti dnem, který je shodný s dnem, kdy nabude právní moci rozsudek o rozvodu jejich manželství.

9.2. Dohoda je sepsána ve třech stejnopisech, přičemž jedno vyhotovení náleží soudu jako příloha k návrhu na rozvod manželství a po jednom páre obdrží účastníci.

9.3. Účastníci této dohody prohlašují, že byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Dále prohlašují, že podmínky dané touto dohodou byly určeny po vzájemné dohodě, zcela svobodně, ne pod nátlakem, v tísni, či za jinak nevýhodných podmínek. Dále prohlašují, že byli seznámeni s obsahem dohody, rozumí mu a souhlasí s ním, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

V Prachaticích, dne _____________________________ .

Podpisy:

___________________ ___________________

 

STÁHNOUT ZDARMA JAKO WORD SOUBOR!