Dobré dopoledne, dnes je středa 24.7.2024, svátek slaví Kristýna, zítra Jakub.

Smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky - vzor ke stažení

Smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

___ 

___ 

Manželé František Sojka, r. č. 540420/0582,

a Marta Sojková, r. č. 575917/1792,

oba bytem Řevničov 363, okres Rakovník,

      jako převodci,

 

a manželé Jiří Datel, r. č. 470213/156

a Jaroslava Datlová, r. č. 475816/128,

oba bytem Rakovník, Příčná 1514,

      jako nabyvatelé,

 

uzavřeli dnešního dne tuto

smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky
vzor

  podle § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů

 

I.

Prohlášením ze dne 31. října 2000 vymezili manželé Sojkovi, v jejichž společném jmění je dům č. p. 1514 na stavební parcele p. č. 1862/1 (dále jen budova) a stavební parcela p. č. 1862/1 o výměře 472 m2, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 3798 pro okres, obec a katastrální území Rakovník, v budově jednotky podle zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

II.

Podle prohlášení citovaného v čl. I. jsou manželé Sojkovi vlastníky bytu č. 3 v budově (viz příloha č. 1 této smlouvy). Jde o byt 4 + 1 v prvním poschodí o výměře 93,6 m2, s úplným příslušenstvím (koupelna s plynovou karmou a WC), spíží a balkonem. K bytu patří jako jeho příslušenství sklepní prostor o výměře 18,6 m2 označený v příloze č. 1 této smlouvy č. 3s. (Dále jen jednotka.)

K jednotce patří spoluvlastnický podíl v rozsahu 13/100:

1.   na společných částech budovy, jimiž jsou:

-      schodiště a chodba o výměře 12,7 m2 v každém podlaží, celkem 38,1 m2,

-      společná část sklepa o výměře 36,5 m2,

-      střecha, obvodové zdivo a ostatní společné části budovy jako stavby

2.   na stavební parcele p. č. 1862/1 o výměře 472 m2 zapsané u Katastrálního úřadu v Rakovníku na listu vlastnictví č. 3798 pro obec a katastrální území Rakovník.

 

III.

Manželé Sojkovi touto smlouvou prodávají jednotku určenou v čl. II. této smlouvy s příslušenstvím a s tam uvedeným spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a stavební parcele dosavadním nájemcům manželům Datlovým a ti uvedenou jednotku s příslušenstvím a spoluvlastnické podíly do svého společného jmění přijímají a kupují za dohodnutou kupní cenu 380 000 Kč, slovy třistaosmdesáttisíc korun českých.

 

IV.

Na zaplacení kupní ceny ve výši 380 000 Kč se účastníci této smlouvy dohodli takto:

1.   Částku 90 000 Kč zaplatili nabyvatelé převodcům před podpisem této smlouvy a převodci podpisem této smlouvy převzetí části kupní ceny ve výši 90 000 Kč potvrzují.

2.   Částku 290 000 Kč zaplatí nabyvatelé převodcům do tří měsíců ode dne podpisu této smlouvy.

Manželé Sojkovi s tímto způsobem zaplacení kupní ceny souhlasí.

 

V.

Nabyvatelům je znám současný stav předmětu převodu realizovaného touto smlouvou a v tomto stavu ho přejímají.

 

VI.

Na nabyvatele přejdou zápisem vkladu této smlouvy do katastru nemovitostí všechna práva a závazky týkající se budovy, jejích společných prostor a stavební parcely, a to v rozsahu odpovídajícím jejich spoluvlastnickému podílu uvedenému v čl. II.

 

VII.

Jednotka a související spoluvlastnické podíly přejdou do vlastnictví nabyvatelů beze všech dluhů, břemen a jiných právních omezení.

 

VIII.

Nabyvatelé se seznámili s prohlášením převodců ze dne 31. 10. 2000 o vymezení jednotek v budově podle § 5 zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. S obsahem tohoto prohlášení souhlasí a berou ho po dohodě s převodci za součást této smlouvy jako její přílohu č. 2.

 

IX.

Nabyvatelé se stanou vlastníky převáděné jednotky a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů vkladem jejich vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

X.

Převodci mají právo od této smlouvy odstoupit, jestliže nabyvatelé nezaplatí část kupní ceny ve výši 290 000 Kč tak, jak je uvedeno v čl. IV. odst. 2 shora.

 

XI.

Účastníci této smlouvy žádají, aby podle ní a prohlášení vlastníků ze dne 31. 10. 2000 o vymezení jednotek podle § 5 zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu účastníků provedl Katastrální úřad v Rakovníku na listu vlastnictví č. 3798 pro obec a katastrální území Rakovník zápis vkladu vlastnického práva k jednotce č. 3 s uvedením spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a stavební parcely, jak jsou určeny v čl. II. této smlouvy, pro manžele Jiřího Datla, r. č. 470213/156, a Jaroslavu Datlovou, r. č. 475816/128.

 

XII.

Účastníci této smlouvy prohlašují, že byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

 

V Rakovníku dne 10. ledna 2001

                             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                           František Sojka                                                                                      Jiří Datel

 

                             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                            Marta Sojková                                                                              Jaroslava Datlová

 


Příloha č. 1
 ke smlouvě o převodu jednotky č. 3 ze dne 10. ledna 2001

Katastrální území:       Rakovník

Číslo popisné:             1514

Číslo parcelní:             1862/1

Původní vlastníci:      manželé František Sojka, r. č. 540420/0582

                                            a Marta Sojková, r. č. 575917/1792, oba

                                                   bytem Řevničov 363, okres Rakovník

Noví vlastníci:           
manželé Jiří Datel, r. č. 470213/156 a
Jaroslava Datlová, r. č. 475816/128,

oba bytem Rakovník, Příčná 1514

 

Následují schematické náčrty všech podlaží domu s vymezením jednotlivých bytů, nebytových prostor, příslušenství a společných prostor. U bytů a nebytových prostor jsou uvedena jejich čísla a výměry, u příslušenství výměry a číslo bytu či nebytového prostoru, ke kterému patří, u společných prostor jejich výměry.

 

Příloha č. 2

Přílohou č. 2 je prohlášení o vymezení jednotek